Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2013-12-23
Шүүх Хэнтий аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүх
Шүүх хуралдааны зар

ÑÓÌ ÄÓÍÄÛÍ  28 ÄÓÃÀÀÐ ШҮҮХÈÉÍ

Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

/2013.12.2312.27/

 

 

 

 

 

 

 

Шүүгдэгч

 

 

Хэргийн зүйл, анги

Шүүх хуралдааны оролцогчид

Шүүх хуралдаан эхлэх өдөр, цаг

 

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

Улсын

яллагч

Иргэдийн

төлөөлөгч

 

Өмгөөлөгч

Хохирогч, гэрч,

Иргэний

Нэхэмжлэгч, иргэнийхариуцагч, гэрч

 

 

1

Ö.Îþóíòóÿà

150.3

Ä.Îäãýðýë

Ä.Ãàíöýöýã

Ë.Îþóí÷èìýã

Í.Öýãìèä

Áàò-ªëçèé

À.Áàëæìàà

2013.12.23

Äàâàà

09.00

Ë.Öýðýíäóëàì

Ì.Ýíõìàíäàõ

2

Ö.Óóãàíáàÿð

215.2

Ì.Ýíõáààòàð

 

Ä.×èìãýý

Ã.Áàäàìãýðýë

Ì.Ýíõòóóë

2013.12.26

Ï¿ðýâ

14.30

Д.Ганзориг

 

3

Ý.Ñ¿õáààòàð

215.3

Ä.Îòãîíòóÿà

 

 

 

2013.12.27

Áààñàí

09.00

Ë.Öýðýíäóëàì

4

Ï.Ãàíòîãîî

Ò.Áàòòóëãà

/õîðèîòîé/

Ñ.Öîëìîíáààòàð

Á.Ñîñîð

147.2

 

С.Нарангэрэл

Ä.Ãàíöýöýã

Ë.Îþóí÷èìýã

Í.Öýãìèä

Ä.×èìãýý

Ã.Áàÿðñàéõàí

Æ.Áàòáààòàð

 

2013.12.27

Áààñàí

10.00

Ä.Ãàíçîðèã

Ë.Öýðýíäóëàì

 

ÑÓÌ ÄÓÍÄÛÍ  28 ÄÓÃÀÀÐ ШҮҮХ

Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

/2013.12.2312.27/

 

Д/Д

 

Нэхэмжлэгч

 

 

Хариуцагч

 

Гуравдагч этгээд, бусад оролцогчид

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шүүх хуралдаан эхлэх өдөр, цаг

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

 

1

Л.Нямжанцан

Ж.Энхбилэг

 

251.685.318 төгрөг гаргуулах тухай

2013.12.23

Äàâàà

14.30

Ä.Ãàíçîðèã

 

 

2

Õ.̺íõºº

Î.Îòãîíáàÿð

Ø.Áàò-Ýðäýíý

Ãýìõîðûíõîõèðëûí 81.4 ñàÿòºãðºããàðãóóëàõòóõàé

2013.12.25

Ëõàãâà

09.00

Ä.Ãàíçîðèã

Ë.Öýðýíäóëàì

 

 

 

3

À.Äàâààñ¿ðýí

Ä.Ýðäýíýñóâä

 

3562000 òºãðºããàðãóóëàõòóõàé

2013.12.26

Ëõàãâà

09:00

Ä.Ãàíçîðèã

 

4

Æ.Öàãààíõ¿¿

Õýíòèéàéìãèéíàâòîòýýâðèéíãàçàð

 

Àæèëäýã¿¿ëýíòîãòîîëãîõ, àæèëã¿éáàéñàíõóãàöààíûöàëèíõºëñòýéòýíöýõîëãîâîð 434.317 òºãðºãèéããàðãóóëàõòóõàé

2013.12.27

Áààñàí

09.00

Л.Цэрэндулам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оруулсан 2013-12-23 10:13:50
Үзсэн 791

Хэвлэх | Буцах