Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2013-12-16
Шүүх Хэнтий аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүх
Шүүх хуралдааны зар

                                              ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬСУМ ДУНДЫН 1 ДҮГЭЭРШҮҮХ

Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

/2013.12.1612.20/

 

 

 

 

 


 

Шүүгдэгч

 

 

Хэргийн зүйл, анги

Шүүх хуралдааны оролцогчид

Шүүх хуралдаан эхлэх өдөр, цаг

 

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

Улсын

яллагч

Иргэдийн

төлөөлөгч

 

Өмгөөлөгч

Хохирогч, гэрч,

Иргэний

Нэхэмжлэгч, иргэнийхариуцагч, гэрч

 

 

1

Ä.Ãàíáîëä, Ñ.Îþóíñàéõàí, Ä.Îäîíãýðýë, Í.Îþóíçóë, Í.Ýðäýíýáààòàð

145.2, 145.3, 145.4, 151.1, 155.1, 216.2

Á.Îäãýðýë

Ä.Ãàíöýöýã

Ë.Îþóí÷èìýã

Í.Öýãìèä

Ä.×èìãýý

Æ.Áàòáààòàð

Ð.Ï¿ðýâëõàì

À.Àãâààíäîðæ, Æ.Ðåí÷èí, À.Óðòíàñàí, Ä.Î÷èðõóÿã, ×.Õèøèãæàðãàë, Á.Ãàíöîãò, Æ.Æàâçàíäîëãîð, Ø.×îéæèëæàâ, Ä.Áàÿíìºíõ, Ã.Ìÿãìàðáààòàð, Á.Äàâààöýðýí, Æ.Øóðà, Ç.Äàìäèíäîðæ, À.Öýðýíäýæèä, Ñ.Öîîäîë, Ñ.Áóÿí, À.Àëòàíõóÿã, Ö.Áàòáîëä, Ë.Ëõàìñ¿ðýí, Á.Áàòõóÿã, Ä.Áàòáóÿí

2013.12.16

Äàâàà

09:00

Ä.Ãàíçîðèã

Ë.Öýðýíäóëàì

Ð.Áóëãàí

 

2

Э.Эрхэмбаярнар

126.2.6

114.1

Я.Сансар

Д.Ганцэцэг, Н.Цэгмид,

Л.Оюунчимэг

Д.Чимгээ

Г.Баярсайхан

Ариунтунгалаг

2013.12.17

Ìÿãìàð

09.00

Д.Ганзориг

Л.Цэрэндулам

Р.Булган

 

3

Ä.Ýðäýíýáààòàð

181.2.1

Ä.Íÿìäýëýã

 

 

Ë.ªëçèé-Óòàñ

2013.12.18

Ëõàãâà

09.00

Ë.Öýðýíäóëàì

4

Ö.Óóãàíáàÿð

215.2

Ì.Ýíõáààòàð

 

Ä.×èìãýý

Ì.Ýíõòóóë

2013.12.18

Ëõàãâà

17.00

Д.Ганзориг

 

5

Ï.Ãàíòîãîî

Ò.Áàòòóëãà

/õîðèîòîé/

Ñ.Öîëìîíáààòàð

147.2

 

С.Нарангэрэл

Ä.Ãàíöýöýã

Ë.Îþóí÷èìýã

Í.Öýãìèä

Ä.×èìãýý

Ã.Áàÿðñàéõàí

Æ.Áàòáààòàð

 

2013.12.19

Ï¿ðýâ

09.00

Ä.Ãàíçîðèã

Ë.Öýðýíäóëàì

Ð.Áóëãàí

 

 

6

Á.Îòãîíáàÿð

Á.Öîã-Ýðäýíý

Ã.Áàÿðñàéõàí

Ý.Íàðàíáàÿð

Ñ.Áÿìáàñ¿ðýí

145.2

Ä.Íÿìäýëýã

 

Á.Æàâõëàí

Ä.Îþóíöýöýã

Ã.Áàÿðñàéõàí

Ã.Æàâçìàà

Ç.Õóðöáèëýã

Õ.Ýðäýíýáàÿð

2013.12.20

Áààñàí

09.00

 

Ë.Öýðýíäóëàì 

                                               ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН 1 ДҮГЭЭРШҮҮХ

Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

/2013.12.0212.16/

 

Д/Д

 

Нэхэмжлэгч

 

 

Хариуцагч

 

Гуравдагч этгээд, бусад оролцогчид

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шүүх хуралдаан эхлэх өдөр, цаг

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

1

Ý.Öýðýíáàò

Ìèãäààòãàë

 

6000000 òºãðºããàðãóóëàõòóõàé

2013.12.18

Ëõàãâà

09.00

 

Р.Булган

2

Ï.Òóíãàëàã

Ø.Áàòáîëä

 

Õ¿¿õäèéíòýòãýëýããàðãóóëàõòóõàé

2013.12.18

Ëõàãâà

09.00

Ä.Ãàíçîðèã

3

À.Äàâààñ¿ðýí

Ä.Ýðäýíýñóâä

 

3562000 òºãðºããàðãóóëàõòóõàé

2013.12.18

Ëõàãâà

10.00

Ä.Ãàíçîðèã

 

4

Â.Òóíãàëàã

Á.×èìýãø¿õýð

 

Áóñäûíýäõºðºíãºäó÷èðñàíãýìõîðûíõîõèðëûí 1000050 òºãðºããàðãóóëàõòóõàé

2013.12.18

Ëõàãâà

14.30

Ä.Ãàíçîðèã

Л.Цэрэндулам

Ð.Áóëãàí

 

5

Õ.̺íõºº

Î.Îòãîíáàÿð

Ø.Áàò-Ýðäýíý

Ãýìõîðûíõîõèðëûí 81.4 ñàÿòºãðºããàðãóóëàõòóõàé

2013.12.19

Ï¿ðýâ

14.30

Ä.Ãàíçîðèã

Ë.Öýðýíäóëàì

Ð.Áóëãàí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оруулсан 2013-12-17 11:27:12
Үзсэн 839

Хэвлэх | Буцах