Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Магадлал
Огноо 2011-11-30
Дугаар 227
Хэргийн индекс 031/2011/0403/З
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүгч Мишигийн Батсуурь
Нэхэмжлэгч “Мон Чингистэй” ХХК, “Анома” ХХК, “Алагдаага” ХХК
Хариуцагч Нийслэлийн Засаг дарга
Хариуцагчийн төрөл аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга;
Гуравдагч этгээд Ч.Хүнбиш
Маргааны төрөл Газар
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хэвээр
Шийдвэрийн товч
  1. Íèéñëýëèéí  çàõèðãààíû  õýðãèéí  ø¿¿õèéí 2011 îíû 10 äóãààð ñàðûí 14-íèé ºäðèéí 393 äóãààð øèéäâýðèéã õýâýýð ¿ëäýýæ, íýõýìæëýã÷ íàðûí ºì㺺ëºã÷èéí äàâæ çààëäàõ ãîìäëûã õàíãàõã¿é îðõèñóãàé.
  2. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 56 äóãààð ç¿éëèéí 56.1 äýõ õýñãèéã áàðèìòëàí íýõýìæëýã÷èéí óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä òºëñºí 70200 òºãðºãèéã óëñûí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé. 
  3. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 86 äóãààð ç¿éëèéí 86.5 äàõü õýñãèéã áàðèìòëàí äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õ çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ àæèëëàãààíû æóðàì çºð÷ñºí, õóóëü áóðóó õýðýãëýñýí ãýæ íýõýìæëýã÷, õàðèóöàã÷, ãóðàâäàã÷ ýòãýýä, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷, ºì㺺ëºã÷ íàð ¿çâýë ìàãàäëàëûã ãàðäàí àâñàí ºäðººñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Óëñûí Äýýä ø¿¿õèéí Çàõèðãààíû õýðãèéí òàíõèìä õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýé áîëîõûã òàéëáàðëàñóãàé.Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.