Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Магадлал
Огноо 2011-05-25
Дугаар 46
Хэргийн индекс 033/2011/0005/З
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүгч Авирмэдийн Отгонцэцэг
Нэхэмжлэгч Ш.Шагдар
Хариуцагч Алтанцөгц сумын Засаг дарга
Хариуцагчийн төрөл аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга;
Гуравдагч этгээд Х.Тилейхан
Маргааны төрөл Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөр
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хүчингүй
Хүчингүй болсон шалтгаан 88.1.4.шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, анхан шатны шүүхээр дахин хэлэлцүүлэхээр буцаах.
Шийдвэрийн товч
  1. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 88 äóãààð ç¿éëèéí 88.1.4, 88.3.3, 88.3.4 äýõ çààëòûã áàðèìòëàí Áàÿí-ªëãèé àéìãèéí çàõèðãààíû õýðãèéí ø¿¿õèéí 2011 îíû 03 äóãààð ñàðûí 18-íû ºäðèéí 12 äóãààð øèéäâýðèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîæ, õýðãèéã äàõèí õýëýëö¿¿ëýõýýð ìºí ø¿¿õýä áóöààñóãàé.
  2. Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí õóóëèéí 41 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 41.1.3 äàõü õýñýãò çààñíààð õàðèóöàã÷ òýìäýãòèéí õóðààìæ òºëººã¿éã äóðüäñóãàé.
  3. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 86 äóãààð ç¿éëèéí 86.5-ä çààñíààð äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õ çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ àæèëëàãààíû æóðàì çºð÷ñºí, õóóëü áóðóó õýðýãëýñýí ãýæ ¿çâýë íýõýìæëýã÷, õàðèóöàã÷, ãóðàâäàã÷ ýòãýýä, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷, ºì㺺ëºã÷ íàð ìàãàäëàëûã ãàðäàí àâñàí ºäðººñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Óëñûí Äýýä ø¿¿õèéí Çàõèðãààíû õýðãèéí òàíõèìä õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýé.
Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.