Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Огноо 2012-03-05
Дугаар 0003
Хэргийн индекс 051/2011/0019/З
Шүүх Хөвсгөл аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Тогтохдоржийн Долгорсүрэн
Нэхэмжлэгч Г.Мөнхцэцэг
Хариуцагч Аймгийн Засаг дарга Л.Цэрэнжав
Хариуцагчийн төрөл аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга;
Гуравдагч этгээд Г.Наранчимэг
Маргааны төрөл Газар
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1. Ãàçðûí òóõàé õóóëèéí  38 äóãààð ç¿éëèéí 38.1, 61 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 61.1-ò çààñíûã áàðèìòëàí Õºâñãºë àéìãèéí Çàñàã äàðãûí   2011 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðûí 20-íû ºäðèéí “Ãàçàð ýçýìø¿¿ëýõ, ãàçàð ýçýìøèõ ýðõèéí ãýð÷èëãýý øèëæ¿¿ëýõ òóõàé” À/136 òîîò çàõèðàìæèéí 2 äóãààð õàâñðàëòûí 12 äàõü À.Äàíäàðààñ Ã.Íàðàí÷èìýãò ãàçàð ýçýìøèõ ýðõèéã øèëæ¿¿ëñýí òóõàé çààëòûã õ¿÷èíã¿é áîëãîñóãàé.

2. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí  80 äóãààð ç¿éëèéí 80.1,  Èðãýíèé  õýðýã  ø¿¿õýä  õÿíàí  øèéäâýðëýõ  òóõàé  õóóëèéí  56 äóãààð ç¿éëèéí  56.1-ä   çààñíààð íýõýìæëýã÷ýýñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òºëñºí 70.200 òºãðºãèéã îðîí íóòãèéí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýæ, õàðèóöàã÷ààñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ 70.200 òºãðºã ãàðãóóëàí íýõýìæëýã÷èä îëãîñóãàé

3. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 73 äóãààð ç¿éëèéí 73.2-ä   çààñíààð   ø¿¿õèéí øèéäâýð  òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð   õ¿÷èí   òºãºëäºð   áîëîõ   áºãººä  íýõýìæëýã÷, õàðèóöàã÷, òýäãýýðèéí  ºì㺺ëºã÷ òºëººëºã÷ íàð øèéäâýðèéã ýñ çºâøººðâºë ãàðäàæ  àâñíààñ  õîéø  14 õîíîãèéí õóãàöààíä  Çàõèðãààíû õýðãèéí Äàâæ  çààëäàõ  øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýé áîëîõûã äóðüäñóãàé.

                

       ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                               Ç.ÕÎÑÁÀßÐ

       د¯Ã×ÈÄ                                                Á.ÝÍÕÒÀÉÂÀÍ

                                                                    Т.ДÎËÃÎÐѯÐÝÍ

 

 

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.