Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Огноо 2012-02-29
Дугаар 0002
Хэргийн индекс 051/2010/0003/з
Шүүх Хөвсгөл аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Тогтохдоржийн Долгорсүрэн
Нэхэмжлэгч Цагаан-Уул тэрхэн ХХК-ийн захирал Ж.Алтанхуяг
Хариуцагч Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга Л.Цэрэнжав
Хариуцагчийн төрөл аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга;
Гуравдагч этгээд ×.Òºãñäýëãýð Ì.Ï¿ðýâñ¿ðýí
Маргааны төрөл Бусад
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1. Ø¿¿õèéí òóõàé õóóëèéí 22 äóãààð ç¿éëèéí 22.1, Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 78 äóãààð ç¿éëèéí 78.1, Ø¿¿õèéí øèéäâýð ã¿éöýòãýõ òóõàé õóóëèéí 90 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 90.1-ò çààñíûã áàðèìòëàí Öàãààí-óóë Òýðõýí ÕÕÊ-íèé çàõèðàë Æ.Àëòàíõóÿãèéí íýõýìæëýëèéí çàðèì  õýñãèéã õàíãàæ Õºâñãºë àéìãèéí Çàñàã äàðãûí  2010 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 19-íèé ºäðèéí “Ãàçàð ýçýìø¿¿ëýõ äóóäëàãà õóäàëäàà ÿâóóëàõ òîâ çàðëàõ òóõàé” À/410 òîîò çàõèðàìæèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîñóãàé.

2. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 34 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 34.1.6-ä çààñíûã áàðèìòëàí Öàãààí-óóë òýðõýí ÕÕÊ-íû çàõèðàë Æ.Àëòàíõóÿãèéí  íýõýìæëýëýýñ

òîãòîîëûã áèåë¿¿ëýõèéã Õºâñãºë àéìãèéí Çàñàã äàðãàä äààëãàõ, ìºí àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 2010 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 19-íû ºäðèéí “Çàõèðàìæ õ¿÷èíã¿é áîëãîõ òóõàé” À/409, ìºí ºäðèéí “Ãàçàð ýçýìø¿¿ëýõ òóõàé” À/409 òîîò çàõèðàìæ, ×.Òºãñäýëãýðèéí ãàçàð ýçýìøèõ ãýðýý, ãýð÷èëãýý,  ¿ë õºäëºõ ýä õºðºí㺠ºì÷ëºõ ýðõèéí óëñûí á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýý, àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 2009 îíû 340 ä¿ãýýð òîãòîîëûí 4 äýõ çààëòûã õ¿÷èíã¿é áîëãóóëàõ øààðäëàãà á¿õèé õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîæ íýõýìæëýëèéã  õ¿ëýýí àâàõààñ òàòãàëçñóãàé.

3.Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 80 äóãààð 80.1, Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1, Òýìäýãòèéí õóðààìæèéí õóóëèéí /1993 îíû/ 6 äóãààð ç¿éëèéí 2 äàõü õýñýãò çààñíûã áàðèìòëàí íýõýìæëýã÷èéí óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òºëñºí 250 òºãðºãèéã îðîí íóòãèéí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýæ, Õºâñãºë àéìãèéí Çàñàã äàðãà Ë.Öýðýíæàâààñ 250 òºãðºã ãàðãóóëæ íýõýìæëýã÷ Öàãààí-Óóë Òýðõýí ÕÕÊ-íèé çàõèðàë Æ.Àëòàíõóÿãò îëãîñóãàé.

4. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 73 äóãààð ç¿éëèéí 73.2, 81 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 81.1-ä  çààñíààð ø¿¿õèéí øèéäâýð òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õ¿÷èí òºãºëäºð   áîëîõ   áºãººä  íýõýìæëýã÷, õàðèóöàã÷, ãóðàâäàã÷ ýòãýýä òýäãýýðèéí òºëººëºã÷, ºì㺺ëºã÷ íàð øèéäâýðèéã ýñ çºâøººðâºë ãàðäàæ  àâñíààñ  õîéø  14 õîíîãèéí õóãàöààíä  Çàõèðãààíû õýðãèéí Äàâæ  çààëäàõ  øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýé áîëîõûã äóðüäñóãàé.

 

 

                                    ÄÀÐÃÀËÀÃ×                                                Ç.ÕÎÑÁÀßÐ

                                    د¯Ã×ÈÄ                                                   Ò.ÄÎËÃÎÐѯÐÝÍ

                                                                                                         Á.ÝÍÕÒÀÉÂÀÍ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.