Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Огноо 2010-12-24
Дугаар 1
Хэргийн индекс 041/2010/0012/З/
Шүүх Дундговь аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Володяа Цэрэнрагчаа
Нэхэмжлэгч Ц.Энхжаргал
Хариуцагч Д.Төмөрбат
Хариуцагчийн төрөл аймаг, нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх тохируулагч болон хэрэгжүүлэгч агентлаг
Гуравдагч этгээд байхгүй
Маргааны төрөл Төрийн хяналт шалгалт
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Ìîíãîë Óëñûí Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 70-ð ç¿éëèéí 70.1, 70.2.1, 70.4, 77-ð ç¿éëèéí 77.2-ò çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

1.Òºðèéí õÿíàëò øàëãàëòûí òóõàé õóóëèéí 14 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 14.2, Àøèãò ìàëòìàëûí òóõàé õóóëèéí 11 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 11.3, Áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ òóõàé õóóëèéí 27 äóãààð ç¿éëèéí 2.1-ò çààñíûã áàðèìòëàí Äóíäãîâü àéìãèéí Ìýðãýæëèéí Õÿíàëòûí Ãàçðûí 2010 îíû 10 ñàðûí 8-íû ºäðèéí Õóóëü áóñààð îëáîðëîñîí æîíøèéã óëñûí îðëîãî áîëãîõ òóõàé óëñûí àõëàõ áàéöààã÷èéí 39/421/03 òîîò àêòûã õ¿÷èíã¿é áîëãîñóãàé. 

2. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 70 äóãààð ç¿éëèéí 70.2.4-ò çààñíààð íýõýìæëýã÷ íü ººðò ó÷èðñàí õîõèðëîî èðãýíèé æóðìààð æè÷ íýõýìæëýõ ýðõòýé.

3. Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí õóóëèéí 6 äóãààð ç¿éëä çààñíààð íýõýìæëýã÷ýýñ òºëñºí 250 òºãðºãèéã òºðèéí ñàíãèéí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

 

Øèéäâýð óíøèæ ñîíñãîñíîîð õóóëèéí õ¿÷èí òºãºëäºð áîëîõ áºãººä íýõýìæëýã÷, ò¿¿íèé òºëººëºã÷, õàðèóöàã÷ òýäãýýðèéí ºì㺺ëºã÷ øèéäâýðèéã ãàðäàí àâñàí ºäðººñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð äàâæ çààëäàõ, õÿíàëòûí æóðìààð õÿíóóëàõ áîë 30 õîíîãèéí äîòîð Óëñûí Äýýä ø¿¿õèéí Çàõèðãààíû õýðãèéí òàíõèìä ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýé.

 

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                          Â.ÖÝÐÝÍÐÀÃ×ÀÀ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.