Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Огноо 2013-11-29
Дугаар 0041
Хэргийн индекс 301/2013/0041/з/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Тогтохдоржийн Долгорсүрэн
Нэхэмжлэгч В.Нэргүй
Хариуцагч Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар
Хариуцагчийн төрөл улсын хяналт шалгалтын болон захиргааны хяналтын байгууллага, тэдгээрийн хянан шалгагч, байцаагч
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Төрийн хяналт шалгалт
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 41 äóãààð ç¿éëèéí 41.1,  41.4-ä çààñíûã áàðèìòëàí íýõýìæëýã÷ Â.Íýðã¿é íü íýõýìæëýëýýñýý òàòãàëçñàíûã áàòàëæ, Â.Íýðã¿éãèéí íýõýìæëýëòýé Õºâñãºë àéìãèéí Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçðûí äàðãàä õîëáîãäîõ “Õºâñãºë àéìãèéí Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçðûí äàðãûí 2013 îíû 7 äóãààð ñàðûí 18-íèé ºäðèéí Á/26  òîîò òóøààëûã õ¿÷èíã¿é áîëãóóëàõ” øààðäëàãà  á¿õèé íýõýìæëýëòýé çàõèðãààíû õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

2. Íýõýìæëýã÷ýýñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä  òºëñºí 70200 òºãðºãèéã óëñûí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

3. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 41 äóãààð ç¿éëèéí 41.3-ò çààñíààð íýõýìæëýã÷ íü äýýðõ àñóóäëààð äàõèí àíõàí øàòíû ø¿¿õýä íýõýìæëýë ãàðãàõ, õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñîí ýíýõ¿¿ çàõèðàìæèíä ãîìäîë ãàðãàõ ýðõã¿é áîëîõûã äóðüäñóãàé.

 

 

 

 

                                  د¯Ã×                          Ò.ÄÎËÃÎÐѯÐÝÍ

 

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.