Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Огноо 2013-11-08
Дугаар 0038
Хэргийн индекс 301/2013/0038/з/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Тогтохдоржийн Долгорсүрэн
Нэхэмжлэгч Б.Янжмаа
Хариуцагч Аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн төрөл аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга;
Гуравдагч этгээд Н.Эрдэнэчимэг
Маргааны төрөл Газар
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí  74 ç¿éëèéí 74.1-ä çààñíûã áàðèìòëàí õàðèóöàã÷ íü íýõýìæëýëèéã øààðäëàãûã á¿ðýí õýìæýýãýýð õ¿ëýýí çºâøººðñíèéã áàòàëæ, Á.ßíæìààãèéí íýõýìæëýëòýé Õºâñãºë àéìãèéí Çàñàã äàðãàä õîëáîãäîõ “ Õºâñãºë àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 2011 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 22-íèé ºäðèéí   À/369 ä¿ãýýð çàõèðàìæèéí 2 äóãààð õàâñðàëòûí 2 äàõü çààëòûã õ¿÷èíã¿é áîëãóóëàõ” øààðäëàãà  á¿õèé íýõýìæëýëòýé  çàõèðãààíû õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

 

2. Ø¿¿õèéí ýíýõ¿¿ òîãòîîë íü ãóðàâäàã÷ ýòãýýä Í.Ýðäýíý÷èìýãèéí Õºâñãºë àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 2013 îíû 9 ä¿ãýýð ñàðûí 16-íû ºäðèéí À/226 òîîò çàõèðàìæèíä ãîìäîë ãàðãàõ ýðõèéã õºíäºõã¿é áîëîõûã äóðüäñóãàé.

 

3. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí  80 äóãààð ç¿éëèéí 80.1, Èðãýíèé  õýðýã  ø¿¿õýä  õÿíàí øèéäâýðëýõ  òóõàé  õóóëèéí  56 äóãààð  ç¿éëèéí  56.1, Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.2-ò çààñíààð íýõýìæëýã÷ýýñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òºëñºí 70200 òºãðºãèéã îðîí íóòãèéí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýæ, õàðèóöàã÷ààñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä  70200 òºãðºã ãàðãóóëæ íýõýìæëýã÷èä  îëãîñóãàé.

 

  Õýðãèéí îðîëöîã÷èä òóõàéí àñóóäëààð  äàõèí àíõàí øàòíû ø¿¿õýä íýõýìæëýë ãàðãàõ, õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñîí ýíýõ¿¿ òîãòîîëä ãîìäîë ãàðãàõ ýðõã¿é áîëîõûã äóðüäñóãàé.

 

 

 

      ÄÀÐÃÀËÀÃ×, د¯Ã×                                  Ý.ÇÎÐÈÃÒÁÀÀÒÀÐ

                        د¯Ã×ÈÄ                                  Á.ÝÍÕÒÀÉÂÀÍ     

                                                                           Ò.ÄÎËÃÎÐѯÐÝÍ

 

 

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.