Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Огноо 2013-10-30
Дугаар 0036
Хэргийн индекс 301/2013/0036/з/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Тогтохдоржийн Долгорсүрэн
Нэхэмжлэгч Аймгийн Нийгмийн Халамж үйлчилгээний хэлтэс
Хариуцагч Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар
Хариуцагчийн төрөл улсын хяналт шалгалтын болон захиргааны хяналтын байгууллага, тэдгээрийн хянан шалгагч, байцаагч
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Төрийн хяналт шалгалт
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1.Òºðèéí õÿíàëò øàëãàëòûí òóõàé õóóëèéí 14 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 14.2,  Íèéãìèéí õàëàìæèéí òóõàé õóóëèéí 8 äóãààð ç¿éëèéí 8.1, 8.2.2, Íèéòèéí àëáàíä íèéòèéí áîëîí õóâèéí àøèã ñîíèðõëûã çîõèöóóëàõ, àøèã ñîíèðõëûí çºð÷뺺ñ óðüä÷èëàí  ñýðãèéëýõ òóõàé õóóëèéí 3 äóãààð ç¿éëèéí 3.1.6, 3.1.7-ä  çààñíûã áàðèìòëàí íýõýìæëýã÷èéí íýõýìæëýëèéí çàðèì õýñãèéã  õàíãàæ, Õºâñãºë àéìãèéí Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçðûí Íèéãìèéí õàìãààëëûí óëñûí áàéöààã÷èéí 2013 îíû 6 äóãààð ñàðûí 14-íû ºäðèéí “¯éë àæèëëàãààã çîãñîîõ òóõàé” 23-06-040/295 òîîò , “Õºðºí㺠òºë¿¿ëºõ òóõàé” 23-06-040/296 òîîò  àêòóóäûã òóñ òóñ õ¿÷èíã¿é áîëãîñóãàé.

2.Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 41 äóãààð ç¿éëèéí 41.1,  41.4-ä çààñíûã áàðèìòëàí íýõýìæëýã÷ íýõýìæëýëèéí çàðèì õýñýã áîëîõ Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçðûí  Íèéãìèéí õàìãààëëûí õÿíàëò øàëãàëòûí óëñûí áàéöààã÷èéí 2013 îíû 6 äóãààð ñàðûí 14-íû ºäðèéí  “Õºðºí㺠òºë¿¿ëýõ òóõàé “ 23-06-040/294 òîîò àêòûã õ¿÷èíã¿é áîëãóóëàõ” øààðäëàãààñàà òàòãàëçñàíûã áàòàëæ, õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

3. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 80 äóãààð 80.1, Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 56 äóãààð ç¿éëèéí 56.1, Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.2, 41 ä¿ãýýð  ç¿éëèéí 41.1.3-ò çààñíûã áàðèìòëàí íýõýìæëýã÷ íü  óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ òºëºõººñ ÷ºëººëºãäñºíèéã äóðüäàæ, õàðèóöàã÷ààñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä 35100 òºãðºã ãàðãóóëæ, óëñûí îðëîãîä  îðóóëñóãàé.

4.Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 73 äóãààð ç¿éëèéí 73.2, 81 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 81.1-ä  çààñíààð ø¿¿õèéí øèéäâýð òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººä øèéäâýðèéã  ãàðäàí àâñíààñ õîéø õýðãèéí îðîëöîã÷ òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷ 14 õîíîãèéí äîòîð Çàõèðãààíû õýðãèéí äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

 

 

 

 

                      ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                               Ò.ÄÎËÃÎÐѯÐÝÍ

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.