Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Огноо 2012-10-30
Дугаар 0037
Хэргийн индекс 301/2013/0037/з/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Тогтохдоржийн Долгорсүрэн
Нэхэмжлэгч Г.Жамбалдорж
Хариуцагч Тосонцэнгэл сумын Засаг дарга
Хариуцагчийн төрөл аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга;
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Төрийн алба
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1 Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí 26 äóãààð ç¿éëèéí 26.2, 26.6-ä çààñíûã áàðèìòëàí Ã.Æàìáàëäîðæèéí  Õºâñãºë àéìãèéí Òîñîíöýíãýë ñóìûí Çàñàã äàðãàä  õîëáîãäóóëàí ãàðãàñàí “Õºâñãºë àéìãèéí Òîñîíöýíãýë ñóìûí Çàñàã äàðãûí 2013 îíû 7 äóãààð ñàðûí 22-íèé ºäðèéí Á-74 òîîò çàõèðàìæèéã  õ¿÷èíã¿é áîëãóóëæ, àæèëä ýã¿¿ëýí òîãòîîëãîõ, àæèëã¿é áàéñàí õóãàöààíû öàëèí ãàðãóóëàõ” øààðäëàãà á¿õèé íýõýìæëýëèéã á¿õýëä íü õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

2.   Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 80 äóãààð 80.1, Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1, Òýìäýãòèéí õóðààìæèéí õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.2-ä çààñíûã áàðèìòëàí íýõýìæëýã÷èéí óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òºëñºí 70200 òºãðºãèéã îðîí íóòãèéí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

 3. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 73 äóãààð ç¿éëèéí 73.2, 81 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 81.1-ä  çààñíààð ø¿¿õèéí øèéäâýð òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººä øèéäâýðèéã  ãàðäàí àâñíààñ õîéø õýðãèéí îðîëöîã÷ òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷ 14 õîíîãèéí äîòîð Çàõèðãààíû õýðãèéí äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

 

 

 

  

                        ÄÀÐÃÀËÀÃ×,  د¯Ã×                    Ò.ÄÎËÃÎÐѯÐÝÍ

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.