Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Огноо 2013-10-23
Дугаар 0032
Хэргийн индекс 301/2013/0032/з/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Тогтохдоржийн Долгорсүрэн
Нэхэмжлэгч Д.Мөрөн
Хариуцагч Аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн төрөл аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга;
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Газар
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1.Ãàçðûí òóõàé õóóëèéí 21 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 21.3.2, 40 ä¿ãýýð  ç¿éëèéí 40.1.5, 40.1.6, 60 äóãààð ç¿éëèéí 60.2-ä çààñíûã áàðèìòëàí  Ä.̺ðºíãèéí íýõýìæëýëèéã õàíãàæ, Õºâñãºë àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 2012 îíû 8 äóãààð ñàðûí 14-íèé ºäðèéí  “ Ãàçàð ýçýìøèõ, ºì÷ëºõ ýðõ öóöëàõ òóõàé” À/237 äóãààð çàõèðàìæèéí õàâñðàëòûí 5 äàõü çààëòûã  õ¿÷èíã¿é áîëãîñóãàé.

2.Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí  80 äóãààð ç¿éëèéí 80.1, Èðãýíèé  õýðýã  ø¿¿õýä  õÿíàí øèéäâýðëýõ  òóõàé  õóóëèéí  56 äóãààð  ç¿éëèéí  56.1, Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.2-ò çààñíààð íýõýìæëýã÷ýýñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òºëñºí 70200 òºãðºãèéã îðîí íóòãèéí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýæ, õàðèóöàã÷ààñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ 70200 òºãðºã ãàðãóóëàí íýõýìæëýã÷èä îëãîñóãàé.

3. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 73 äóãààð ç¿éëèéí 73.2, 81 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 81.1-ä  çààñíààð ø¿¿õèéí øèéäâýð òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººä íýõýìæëýã÷,  õàðèóöàã÷, õàðèóöàã÷èéí èòãýìæëýãäñýí òºëººëºã÷   íàð  øèéäâýðèéã ãàðäàí àâñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Çàõèðãààíû õýðãèéí äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ýðõòýé áîëîõûã äóðüäñóãàé.

 

 

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                                  Ý.ÇÎÐÈÃÒÁÀÀÒÀÐ

             د¯Ã×ÈÄ                                  Á.ÝÍÕÒÀÉÂÀÍ

                                                                    Ò.ÄÎËÃÎÐѯÐÝÍ

 

 

 

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.