Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Огноо 2013-09-27
Дугаар 0030
Хэргийн индекс 301/2013/0030/з/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Тогтохдоржийн Долгорсүрэн
Нэхэмжлэгч Улаан загалмайн хороо
Хариуцагч Аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн төрөл Монгол Улсын Засгийн Газрын Гишүүн /Ерөнхий сайд, сайд /
Гуравдагч этгээд Ө.Батсүх
Маргааны төрөл Газар
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 41 äóãààð ç¿éëèéí 41.1,  41.4-ä çààñíûã áàðèìòëàí íýõýìæëýã÷ Ìîíãîëûí Óëààí çàãàëìàéí íèéãýìëýã íü  íýõýìæëýëýýñýý òàòãàëçñàíûã áàòàëæ, Ìîíãîëûí Óëààí çàãàëìàéí íèéãýìëýãèéí  Õºâñãºë àéìãèéí Çàñàã äàðãàä õîëáîãäîõ “Õºâñãºë àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 2012 îíû 11 ä¿ãýýð  ñàðûí 23-íèé ºäðèéí À/330 òîîò çàõèðàìæèéí 1 ä¿ãýýð õàâñðàëòûí 2 äóãààð çààëò, òóñ çàõèðàìæèéí 2 äóãààð õàâñðàëòûí 5 äàõü çààëòûã õ¿÷èíã¿é áîëãóóëàõ” øààðäëàãà  á¿õèé çàõèðãààíû õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

2. Íýõýìæëýã÷ýýñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä óðüä÷èëàí òºëñºí 70200 òºãðºãèéã îðîí íóòãèéí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

3. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 41 äóãààð ç¿éëèéí 41.3-ò çààñíààð íýõýìæëýã÷ íü äýýðõ àñóóäëààð äàõèí àíõàí øàòíû ø¿¿õýä íýõýìæëýë ãàðãàõ, õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñîí ýíýõ¿¿ çàõèðàìæèíä ãîìäîë ãàðãàõ ýðõã¿é áîëîõûã äóðüäñóãàé.

 

 

 

 

                                  د¯Ã×                          Ò.ÄÎËÃÎÐѯÐÝÍ

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.