Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Огноо 2013-09-13
Дугаар 0029
Хэргийн индекс 301/2013/0029/з/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Тогтохдоржийн Долгорсүрэн
Нэхэмжлэгч Ц.Цэцэгмаа
Хариуцагч Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Хариуцагчийн төрөл аймаг, нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх тохируулагч болон хэрэгжүүлэгч агентлаг
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Бусад
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 42 äóãààð ç¿éëèéí 42.1-ä çààñíûã áàðèìòëàí õàðèóöàã÷ íü íýõýìæëýëèéã øààðäëàãûã õ¿ëýýí çºâøººðñíèéã áàòàëæ, Ö.Öýöýãìààãèéí  íýõýìæëýëòýé  Õºâñãºë àéìãèéí Óëñûí á¿ðòãýëèéí õýëòýñò õîëáîãäîõ  “Óëñûí á¿ðòãýëèéí àæèëòàíààð Ò.ªëçèéìààãèéí ¿ð÷ëýëòèéã á¿ðòãýñýí á¿ðòãýë õèéëãýõèéã  äààëãàõ”  øààðäëàãà  á¿õèé íýõýìæëýëòýé  çàõèðãààíû õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

2. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 58 äóãààð ç¿éëèéí 58.3-ò çààñíûã áàðèìòëàí Ö.Öýöýãìààã óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ 70200 òºãðºã òºëºõººñ  ÷ºëººëºãäñºíèéã äóðüäàæ, õàðèóöàã÷ààñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ 70200 òºãðºãèéã ãàðãóóëàí óëñûí îðëîãî áîëãîñóãàé.

3. Ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæèéã ñàéí äóðààð áèåë¿¿ëýõã¿é áîë Çàõèðãààíû õýðãèéí ø¿¿õèéí øèéäâýðèéí íýãýí àäèë àëáàäàí áèåë¿¿ëýõèéã õàðèóöàã÷èä ìýäýãäñ¿ãýé.

            4. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 43 äóãààð ç¿éëèéí 43.4-ä çààñíààð õýðãèéí îðîëöîã÷èä ýíýõ¿¿ çàõèðàìæèíä ãîìäîë ãàðãàõ  ýðõã¿é áîëîõûã äóðüäñóãàé.

 

 

                                  د¯Ã×                          Ò.ÄÎËÃÎÐѯÐÝÍ

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.