Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Огноо 2013-05-31
Дугаар 0018
Хэргийн индекс 301/2013/0018/з/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Тогтохдоржийн Долгорсүрэн
Нэхэмжлэгч Байгалмаа
Хариуцагч Аймгийн Боловсрол Соёлын газрын дарга
Хариуцагчийн төрөл бусад байгууллага, албан тушаалтан
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Төрийн алба
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1 Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí 25 äóãààð ç¿éëèéí 25.1.1-ä çààñíûã áàðèìòëàí Ö.Áàéãàëìààãèéí Õºâñãºë àéìãèéí Áîëîâñðîë ñî¸ëûí ãàçðûí äàðãàä õîëáîãäóóëàí  ãàðãàñàí “Õºâñãºë àéìãèéí Áîëîâñðîë ñî¸ëûí ãàçðûí äàðãûí 2013 îíû 02 äóãààð  ñàðûí 04-íû ºäðèéí 03 òîîò òóøààëûã  õ¿÷èíã¿é áîëãîæ, óðüä àæèëëàæ áàéñàí àæèëäàà ýã¿¿ëýí òîãòîîëãîæ, àæèëã¿é áàéñàí õóãàöààíû öàëèí ãàðãóóëàõ” øààðäëàãà á¿õèé íýõýìæëýëèéã á¿õýëä íü õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

2.  Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 80 äóãààð 80.1, Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 56 äóãààð ç¿éëèéí 56.1, Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.2-ä çààñíûã áàðèìòëàí íýõýìæëýã÷èéí óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òºëñºí 70200 òºãðºãèéã îðîí íóòãèéí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

3. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 73 äóãààð ç¿éëèéí 73.2, 81 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 81.1-ä  çààñíààð ø¿¿õèéí øèéäâýð òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººä øèéäâýðèéã  ãàðäàí àâñíààñ õîéø íýõýìæëýã÷, õàðèóöàã÷  òýäãýýðèéí  òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷ íàð 14 õîíîãèéí äîòîð Çàõèðãààíû õýðãèéí Äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

 

 

                        ÄÀÐÃÀËÀÃ×,  د¯Ã×                    Ò.ÄÎËÃÎÐѯÐÝÍ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.