Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Огноо 2013-07-31
Дугаар 0036
Хэргийн индекс 301/2013/0031/з/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Тогтохдоржийн Долгорсүрэн
Нэхэмжлэгч Хөөнгө ажнай ХХК
Хариуцагч Түнэл сумын Тендерийн үнэлгээний хороо
Хариуцагчийн төрөл бусад байгууллага, албан тушаалтан
Гуравдагч этгээд Д.Алтанхуяг
Маргааны төрөл Тендер
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1. Òºðèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí õºðºí㺺ð áàðàà, àæèë, ¿éë÷èëãýý õóäàëäàí àâàõ òóõàé õóóëèéí 25 äóãààð ç¿éëèéí 25.1, 25.2, 26 äóãààð ç¿éëèéí 26.1-ä çààñíûã áàðèìòëàí “Õººíãº-àæíàé ÕÕÊ-íèé “Ò¿íýë ñóìûí òåíäåð øàëãàðóóëàõ ¯íýëãýýíèé õîðîîíû øèéäâýðèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîõ, òåíäåðèéí øèéäâýðèéã “Õººíãº-àæíàé” ÕÕÊ-íèé íýð äýýð ãàðãóóëàõûã äààëãàõ“  øààðäëàãà á¿õèé íýõýìæëýëèéã á¿õýëä  íü õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

2.  Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 80 äóãààð 80.1, Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1, Òýìäýãòèéí õóðààìæèéí õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.2-ä çààñíûã áàðèìòëàí íýõýìæëýã÷èéí óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä óðüä÷èëàí òºëñºí 70200 òºãðºãèéã îðîí íóòãèéí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

3. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 73 äóãààð ç¿éëèéí 73.2, 81 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 81.1-ä  çààñíààð ø¿¿õèéí øèéäâýð òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººä øèéäâýðèéã  ãàðäàí àâñíààñ õîéø íýõýìæëýã÷, õàðèóöàã÷, ãóðàâäàã÷ ýòãýýä  òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷ 14 õîíîãèéí äîòîð Çàõèðãààíû õýðãèéí Äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýé áîëîõûã äóðüäñóãàé.

 

                       

 

                ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                        Ò.ÄÎËÃÎÐѯÐÝÍ

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.