Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Огноо 2013-11-13
Дугаар 18
Хэргийн индекс 034/2013/0018/З
Шүүх Баянхонгор аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Цэдэвийн Сувдмаа
Нэхэмжлэгч Д.Алтангэрэл
Хариуцагч Баянхонгор аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн төрөл Монгол Улсын Засгийн Газрын Гишүүн /Ерөнхий сайд, сайд /
Гуравдагч этгээд С.Батбаяр
Маргааны төрөл Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөр
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1. Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí 4 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 4.2.5, 25 äóãààð ç¿éëèéí 25.1.1, 27 äóãààð ç¿éëèéí 27.2.1, 39 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 39.7-ä çààñíûã áàðèìòëàí íýõýìæëýã÷ Ä.Àëòàíãýðýëèéí ãàðãàñàí íýõýìæëýëèéí øààðäëàãûã á¿õýëä íü õàíãàæ, Áàÿíõîíãîð àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 2013 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðûí 02-íû ºäðèéí “Àëáàí òóøààëààñ ÷ºëººëºõ, ò¿ð îðëîí ã¿éöýòãýã÷ òîìèëîõ òóõàé” 191 ä¿ãýýð çàõèðàìæèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîæ, Ä.Àëòàíãýðýëèéã óðüä ýðõýëæ áàéñàí Áàÿíõîíãîð àéìãèéí Ãàçðûí õàðèëöàà, áàðèëãà, õîò áàéãóóëàëòûí ãàçðûí äàðãûí àëáàí òóøààëä ýã¿¿ëýí òîìèëîõûã õàðèóöàã÷ àéìãèéí Çàñàã äàðãàä äààëãàñóãàé.

2. Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí 11 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 11.6, Õºäºëìºðèéí òóõàé õóóëèéí 69 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 69.1-ä çààñíûã áàðèìòëàí Ä.Àëòàíãýðýëèéí àæèëã¿é áàéñàí 7 ñàð 11 õîíîãèéí õóãàöààíû öàëèí 5.798.900 /òàâàí ñàÿ äîëîîí çóóí åðýí íàéìàí ìÿíãà åñºí çóó/ òºãðºãèéã õàðèóöàã÷ Áàÿíõîíãîð àéìãèéí Çàñàã äàðãà /ò¿¿íèé òàìãûí ãàçàð/-ààñ ãàðãóóëæ, íýõýìæëýã÷ Ä.Àëòàíãýðýëä îëãîñóãàé.

3. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 80 äóãààð ç¿éëèéí 80.1, Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.2.1, Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1 äýõ õýñýãò çààñíààð íýõýìæëýã÷èéí óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä òºëñºí 70.200 /äàëàí ìÿíãà õî¸ð çóóí/ òºãðºãèéã óëñûí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

4. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 81 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 81.1-ä çààñíààð ø¿¿õèéí ýíýõ¿¿ øèéäâýðèéã ýñ çºâøººðâºë ãàðäàí àâñíààñ õîéø õýðãèéí îðîëöîã÷, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷ 14 õîíîãèéí äîòîð Çàõèðãààíû õýðãèéí Äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.