Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Огноо 2013-10-02
Дугаар 15
Хэргийн индекс 034/2013/0015/З
Шүүх Баянхонгор аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Баатарын Адъяасүрэн
Нэхэмжлэгч Ж.Алтанцэцэг
Хариуцагч Бууцагаан сумын Засаг дарга
Хариуцагчийн төрөл аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга;
Гуравдагч этгээд Áóóöàãààí ñóìûí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà Ä.Ýðäýíýäàëàé
Маргааны төрөл Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөр
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1.Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí 27 äóãààð ç¿éëèéí 27.2.1, 40 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 40.1-ò çààñíààð íýõýìæëýã÷èéí ãàðãàñàí íýõýìæëýëèéí øààðäëàãûã á¿õýëä íü õàíãàæ, Áóóöàãààí ñóìûí Çàñàã äàðãûí 2013 îíû 5 äóãààð ñàðûí 21-íèé ºäðèéí 97 äóãààð çàõèðàìæèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîæ, Æ.Àëòàíöýöýãèéã Áóóöàãààí ñóìûí Çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçðûí äàðãûí àëáàí òóøààëä ýã¿¿ëýí òîãòîîñóãàé.

2.Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí 11 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 11.6, Õºäºëìºðèéí òóõàé õóóëèéí 79 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 79.1-ò çààñíààð íýõýìæëýã÷ Æ.Àëòàíöýöýãèéí ýýëæèéí àìðàëòûí îëãîâîð 875669 òºãðºãèéã Áóóöàãààí ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ ãàðãóóëæ, íýõýìæëýã÷èä îëãîñóãàé.

3. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 56 äóãààð ç¿éëèéí 56.1-ò çààñíûã áàðèìòëàí íýõýìæëýã÷ýýñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òºëñºí 70200 òºãðºãèéã òºðèéí ñàíãèéí äàíñàíä õýâýýð ¿ëäýýæ, Áóóöàãààí ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ 70200 òºãðºãèéã ãàðãóóëæ, íýõýìæëýã÷èä îëãîñóãàé.

Íýõýìæëýã÷, õàðèóöàã÷, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷, ºì㺺ëºã÷ Çàõèðãààíû õýðãèéí ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã ãàðäàí àâñàí ºäðººñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Çàõèðãààíû õýðãèéí äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýé.

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.