Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Огноо 2013-10-02
Дугаар 14
Хэргийн индекс 034/2013/0014/З
Шүүх Баянхонгор аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Баатарын Адъяасүрэн
Нэхэмжлэгч Баянхонгор аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо
Хариуцагч Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Б.Амаржаргал
Хариуцагчийн төрөл улсын хяналт шалгалтын болон захиргааны хяналтын байгууллага, тэдгээрийн хянан шалгагч, байцаагч
Гуравдагч этгээд Баянхонгор аймгийн Эрдэнэмандал ахлах сургуулийн захирал Ж.Ганболд, Нягтлан бодогч Ч.Чимгээ
Маргааны төрөл Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөр
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1.Òºðèéí õÿíàëò øàëãàëòûí òóõàé õóóëèéí 10 äóãààð ç¿éëèéí 10.9.1,  Õºäºëìºðèéí òóõàé õóóëèéí 55 äóãààð ç¿éëèéí 55.2-ò çààñíààð Áàÿíõîíãîð àéìãèéí Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçðûí óëñûí áàéöààã÷èéí 2010 îíû 12 äóãààð ñàðûí 10-íû ºäðèéí 31/02/245 äóãààð àêòûã õ¿÷èíã¿é áîëãóóëàõ, Ýðäýíýìàíäàë àõëàõ ñóðãóóëèéí   íýð á¿õèé 11 áàãøèä äóòóó îëãîñîí ýýëæèéí àìðàëòûí ìºíãèéã ãàðãóóëàõààð Áàÿíõîíãîð àéìãèéí ¯éëäâýð÷íèé ýâëýëèéí õîëáîîíîîñ ãàðãàñàí íýõýìæëýëèéã á¿õýëä íü õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

2.Òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.2, Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 56 äóãààð ç¿éëèéí 56.1-ò çààñíûã áàðèìòëàí íýõýìæëýã÷ýýñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òºëñºí 70200 òºãðºãèéã òºðèéí ñàíãèéí äàíñàíä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

Íýõýìæëýã÷, õàðèóöàã÷, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷, ºì㺺ëºã÷ Çàõèðãààíû õýðãèéí ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã ãàðäàí àâñàí ºäðººñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Çàõèðãààíû õýðãèéí äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýé.

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.