Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шүүгчийн захирамж
Огноо 2013-08-02
Дугаар 13
Хэргийн индекс 034/2013/0013/З
Шүүх Баянхонгор аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Баатарын Адъяасүрэн
Нэхэмжлэгч Иргэн Ц.Жаргалсайхан
Хариуцагч Баянхонгор аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн төрөл аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга;
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Газар
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 43 äóãààð ç¿éëèéí 43.1-ä çààñíààð íýõýìæëýã÷ Ö.Æàðãàëñàéõàí, õàðèóöàã÷ àéìãèéí Çàñàã äàðãà Ä.Æàðãàëñàéõàí íàðûí ýâëýðëèéã áàòàëæ, õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

2. Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 80 äóãààð ç¿éëèéí 80.1, Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 74 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 74.5-ä çààñíààð íýõýìæëýã÷ Ö.Æàðãàëñàéõàíû óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä òºëñºí 70200 òºãðºãèéí 35100 òºãðºãèéã òºðèéí ñàíãèéí äàíñàíä õýâýýð ¿ëäýýæ, õàðèóöàã÷ àéìãèéí Çàñàã äàðãà ò¿¿íèé òàìãûí ãàçðààñ 35100 òºãðºã ãàðãóóëæ íýõýìæëýã÷ Ö.Æàðãàëñàéõàíä îëãîñóãàé.

3. Ýíý çàõèðàìæèä ãîìäîë ãàðãàõ ýðõã¿é áºãººä ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæ ø¿¿õèéí øèéäâýðèéí íýãýí àäèë áèåëýãäýõèéã äóðäñóãàé.

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.