Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Огноо 2013-06-27
Дугаар 0022
Хэргийн индекс 301/2013/0023/З/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх
Шүүгч Тогтохдоржийн Долгорсүрэн
Нэхэмжлэгч М.АМГАЛАН
Хариуцагч ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА БОЛОН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС
Хариуцагчийн төрөл аймаг, нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх тохируулагч болон хэрэгжүүлэгч агентлаг
Гуравдагч этгээд Д.ГАНБАТ
Маргааны төрөл Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1.         Ìîíãîë óëñûí èðãýíä ãàçàð ºì÷ë¿¿ëýõ òóõàé õóóëèéí 21 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 21.1, 22 äóãààð ç¿éëèéí 22.1-èéã áàðèìòëàí Õºâñãºë àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 2004 îíû 12 äóãààð ñàðûí 20-íû ºäðèéí Èðãýäýä ãàçàð ºì÷ë¿¿ëýõ òóõàé 207 òîîò çàõèðàìæèéí 26 äàõü çààëò áóþó Ä.̺íõæàðãàëä õîëáîãäîõ õýñãèéã,  210701049 íýãæ òàëáàðûí äóãààðòàé ãàçðûí ºì÷ëºã÷ººð  Ä.̺íõæàðãàë, Ä.Ãàíáàò íàðûã Ã-172000358 äóãààðò á¿ðòãýñýí óëñûí á¿ðòãýëèéã  òóñ òóñ õ¿÷èíã¿é áîëãîñóãàé.

2.         Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí  80 äóãààð ç¿éëèéí 80.1, Èðãýíèé  õýðýã  ø¿¿õýä  õÿíàí øèéäâýðëýõ  òóõàé  õóóëèéí  57 äóãààð  ç¿éëèéí  57.1, Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.2-ò çààñíààð íýõýìæëýã÷ýýñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òºëñºí 70200 /äàëàí ìÿíãà õî¸ð çóóí/ òºãðºãèéã îðîí íóòãèéí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýæ, õàðèóöàã÷ òóñ á¿ðýýñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä 35100 /ãó÷èí òàâàí ìÿíãà íýã çóóí/  òºãðºã ãàðãóóëàí íýõýìæëýã÷èä îëãîñóãàé.

         3.  Çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 73 äóãààð ç¿éëèéí 73.2, 81 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 81.1-ä  çààñíààð ø¿¿õèéí øèéäâýð òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººä íýõýìæëýã÷,  õàðèóöàã÷,  ãóðàâäàã÷ ýòãýýä¿¿ä òýäãýýðèéí òºëººëºã÷, ºì㺺ëºã÷ íàð  øèéäâýðèéã ýñ çºâøººðâºë ãàðäàí àâñíààñ õîéø  14 õîíîãèéí äîòîð Çàõèðãààíû õýðãèéí äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ  ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýé áîëîõûã äóðüäñóãàé.

 

 

 

 

 

           

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                                          Ò.ÄÎËÃÎÐѯÐÝÍ

                             د¯Ã×ÈÄ                                          Á.ÝÍÕÒÀÉÂÀÍ

                                                                                        Á.̪ÍÕÆÀÐÃÀË

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Давж заалдах шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2013.09.17 301 Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх Цэндийн Цогт М.АМГАЛАН ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА БОЛОН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС