Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2013-08-13
Шүүх Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын шүүх
Шүүх хуралдааны тойм
  • Б.Мөнх-Эрдэнэд холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаанаар Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 215 äóãààð ç¿éëèéí 215.2-ò çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Äîíîé îâîãò Áÿìáààãèéí ̺íõ-Ýðäýíèéí òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäîõ ýðõèéã 3 /ãóðàâ/ æèëèéí õóãàöààãààð õàñ÷, 6 /çóðãàà/ ñàðûí õóãàöààãààð áàðèâ÷ëàõ ÿëààð, ìºí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 216 äóãààð ç¿éëèéí 216.2-ò çààñíààð 4 /äºðºâ/ ñàðûí õóãàöààãààð áàðèâ÷ëàõ ÿëààð òóñ òóñ øèéòãýж, Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1-ò çààñíûã æóðàìëàí ø¿¿ãäýã÷ Á.̺íõ-Ýðäýíýä Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 215 äóãààð ç¿éëèéí 215.2-ò çààñíààð îíîãäóóëñàí 6 ñàðûí õóãàöààãààð áàðèâ÷ëàõ ÿëä ìºí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 216 äóãààð ç¿éëèéí 216.2-ò çààñíààð îíîãäóóëñàí 4 ñàðûí õóãàöààãààð áàðèâ÷ëàõ ÿëûã áàãòààæ, ò¿¿íèé áèå÷ëýí ýäëýõ ÿëûã 6 /çóðãàà/ ñàðûí õóãàöààãààð áàðèâ÷ëàõ ÿëààð òîãòîîсон байна. 
Оруулсан 2013-08-29 17:08:07
Үзсэн 515

Хэвлэх | Буцах