Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Магадлал
Огноо 2013-01-04
Дугаар 0015
Хэргийн индекс 016/2012/1886/И/
Шүүх Нийслэлийн шүүх
Шүүгч Чимэдрэгзэнгийн Оюунцэцэг
Нэхэмжлэгч Строймонтаж ХХК
Хариуцагч Востокнефтегаз ХХК
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Ажил гүйцэтгэх
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хүчингүй
Хүчингүй болсон шалтгаан 167.1.5.энэ хуульд заасан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг ноцтой зөрчсөн гэж үзвэл шийдвэрийг хүчингүй болгож дахин шийдвэрлүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаах.
Шийдвэрийн товч

Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 167 äóãààð ç¿éëèéí167.1.5-ä çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

 

1. Ñ¿õáààòàð  ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí  2012 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 20-íû  ºäðèéí 1909 ä¿ãýýð   øèéäâýðèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîæ, õýðãèéã äàõèí øèéäâýðë¿¿ëýõýýð àíõàí øàòíû ø¿¿õýä áóöààñóãàé.

 

2. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.3, 162 äóãààð ç¿éëèéí 162.4 äýõ õýñýãò çààñíààð íýõýìæëýã÷ýýñ äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõäàà óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä òºëñºí 234 400 òºãðºãèéã ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæààð áóöààí îëãîñóãàé.

 

            3. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 172 äóãààð ç¿éëèéí 172.2. äàõü õýñýãò çààñàí ¿íäýñëýëýýð çîõèã÷, ãóðàâäàã÷ ýòãýýä, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷ ýíý õóóëèéí 167 äóãààð ç¿éëèéí 167.5-ä çààñíû äàãóó ìàãàäëàëûã ãàðäàí àâñàí, ýñõ¿ë õ¿ðã¿¿ëñíýýñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýé.Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.