Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Магадлал
Огноо 2012-04-18
Дугаар 0016
Хэргийн индекс 301/2012/0300/и/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн шүүх
Шүүгч Төмөрбаатарын Ганбат
Нэхэмжлэгч Төмөрбаатарын Шагдар
Хариуцагч Эрдэнэмөнхийн Буян
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Ажил гүйцэтгэх
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хэвээр
Шийдвэрийн товч

Ìîíãîë Óëñûí Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ  òóõàé õóóëèéí 167 äóãààð ç¿éëèéí 167.1.1-ä  çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí  ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

    1. Õàðèóöàã÷ Ý.Áóÿíãèéí äàâæ çààëäàõ ãîìäëûã õàíãàõã¿é îðõèæ, Ñóì äóíäûí ø¿¿õèéí 2012 îíû 03 äóãààð ñàðûí 26-íû ºäðèéí 300 äóãààð øèéäâýðèéã õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.
    2. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí  57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1, Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.1-ò çààñíààð õàðèóöàã÷ Ý.Áóÿíãèéí äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõäàà óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òóøààñàí 38950 /ãó÷èí íàéìàí ìÿíãà åñºí çóóí òàâü/ òºãðºãèéã óëñûí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

    3. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 167 äóãààð ç¿éëèéí 167.5-ä çààñíààð äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õèéí ìàãàäëàëä Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 172 äóãààð ç¿éëèéí 172.2-ò çààñàí ¿íäýñëýëýýð çîõèã÷, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷  ìàãàäëàëûã ãàðäàí àâñàí  ýñõ¿ë õ¿ðã¿¿ëñíýýñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.
             ÄÀÐÃÀËÀÃ×                                        Ç.ÕÎÑÁÀßÐ
                                          د¯Ã×ÈÄ                                         Ò.ÃÀÍÁÀÒ
                                                                                   Á.ÑÎÑÎÐÁÀÐÀÌ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.