Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Магадлал
Огноо 2012-04-09
Дугаар 0013
Хэргийн индекс 301/2012/0041/и/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн шүүх
Шүүгч Төмөрбаатарын Ганбат
Нэхэмжлэгч Ш.Жамба
Хариуцагч Батаагийн Мөнхсайхан
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Худалдах-худалдан авах болон арилжааны гэрээ
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хүчингүй
Хүчингүй болсон шалтгаан 167.1.5.энэ хуульд заасан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг ноцтой зөрчсөн гэж үзвэл шийдвэрийг хүчингүй болгож дахин шийдвэрлүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаах.
Шийдвэрийн товч

ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:
1. Ñóì äóíäûí ø¿¿õèéí  2012 îíû 02 äóãààð ñàðûí 16-íû ºäðèéí 193 äóãààð øèéäâýðèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîæ äàõèí øèéäâýðë¿¿ëýõýýð àíõàí øàòíû ø¿¿õýä áóöààñóãàé.

2. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.3-ò çààñíààð õàðèóöàã÷èéí èòãýìæëýãäñýí òºëººëºã÷èéí äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõäàà óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òºëñºí 45000 /äº÷èí òàâàí ìÿíãà/ òºãðºãèéã ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæààð áóöààí îëãîõûã äóðüäñóãàé.

3. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 167 äóãààð ç¿éëèéí 167.5-ä çààñíààð äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õèéí ìàãàäëàëä Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 172 äóãààð ç¿éëèéí 172.2-ò çààñàí ¿íäýñëýëýýð çîõèã÷, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷  ìàãàäëàëûã ãàðäàí àâñàí  ýñõ¿ë õ¿ðã¿¿ëñíýýñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

ÄÀÐÃÀËÀÃ×                                         Á.ÑÎÑÎÐÁÀÐÀÌ

                                     د¯Ã×ÈÄ                                         Ò.ÃÀÍÁÀÒ

                                                                            Á.ÎÞÓÍÖÝÖÝÃ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.