Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Магадлал
Огноо 2012-02-28
Дугаар 0009
Хэргийн индекс 301/2012/0041/и/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн шүүх
Шүүгч Батчулууны Сосорбарам
Нэхэмжлэгч Ш.Жамба
Хариуцагч Батаагийн Мөнхсайхан
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Худалдах-худалдан авах болон арилжааны гэрээ
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хэвээр
Шийдвэрийн товч

ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:
1. Õàðèóöàã÷ Á.̺íõñàéõàíû äàâæ çààëäàõ ãîìäëûã õàíãàõã¿é îðõèæ, Ñóì äóíäûí ø¿¿õèéí   2012 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 12-íû ºäðèéí 41 ä¿ãýýð øèéäâýðèéã õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

    2. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí  57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1, Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.2-ò çààñíààð õàðèóöàã÷ Á.̺íõñàéõàíû äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõäàà óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òóøààñàí 43750 òºãðºãèéã óëñûí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

    3. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 167 äóãààð ç¿éëèéí 167.5-ä çààñíààð äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õèéí ìàãàäëàëä Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 172 äóãààð ç¿éëèéí 172.2-ò çààñàí ¿íäýñëýëýýð çîõèã÷, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷  ìàãàäëàëûã ãàðäàí àâñàí  ýñõ¿ë õ¿ðã¿¿ëñíýýñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

 ÄÀÐÃÀËÀÃ×                                         Á.ÎÞÓÍÖÝÖÝÃ

                                   د¯Ã×ÈÄ                                         Á.ÑÎÑÎÐÁÀÐÀÌ

                                                              Ò.ÃÀÍÁÀÒ


   

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.