Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Магадлал
Огноо 2012-01-18
Дугаар 0008
Хэргийн индекс 301/2011/0870/и/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн шүүх
Шүүгч Банзрагч Оюунцэцэг
Нэхэмжлэгч "Энэрэл Дент" шүдний эмнэлэг
Хариуцагч Ямдамдоржийн Отгонбаяр
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Гэм хор учруулснаас гаргуулсан эд хөрөнгийн хохирол
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Өөрчлөлт оруулсан
Шийдвэрийн товч

Ñóì äóíäûí ø¿¿õèéí 2011 îíû 12 äóãààð ñàðûí 07-íû ºäðèéí 1354 ä¿ãýýð øèéäâýðò äàðààõü ººð÷ëºëò îðóóëñóãàé. ¯¿íä:
               1. Øèéäâýðèéí 4 äýõü çààëòàíä  …¿éë÷èëãýýíèé çîðèóëàëòòàé áàéøèí, Ì:Áàäàìçóëààñ 3500000 òºãðºã ãàðãóóëæ Ý.Ãàíçîðèãò îëãîñóãàé ãýñíèéã òóñ òóñ  õàñ÷, ¿éë÷èëãýýíèé çîðèóëàëòòàé 6000000 òºãðºãèéí ¿íý á¿õèé áàéðûã Ý.Ãàíçîðèãò ¿ëäýýæ, õàðèóöàã÷ Ý.Ãàíçîðèãîîñ 2500000 òºãðºã ãàðãóóëæ íýõýìæëýã÷ Ì.Áàäàìçóëä îëãîñóãàé ãýñýí íýìýëò îðóóëæ òóñ òóñ ººð÷èëñ¿ãýé.
           
           2. Øèéäâýðèéí áóñàä çààëòûã õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

3. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.3-ò çààñíààð õàðèóöàã÷ Ý.Ãàíçîðèãèéí äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõäàà óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òºëñºí 70200 òºãðºãèéã ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæààð áóöààí îëãîõûã äóðüäñóãàé.

4. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 167 äóãààð ç¿éëèéí 167.5-ä çààñíààð äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õèéí ìàãàäëàëä Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 172 äóãààð ç¿éëèéí 172.2-ò çààñàí ¿íäýñëýëýýð çîõèã÷, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷ ìàãàäëàëûã ãàðäàí àâñàí  ýñõ¿ë õ¿ðã¿¿ëñíýýñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.