Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Магадлал
Огноо 2012-01-18
Дугаар 0007
Хэргийн индекс 301/2011/0870/и/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн шүүх
Шүүгч Батчулууны Сосорбарам
Нэхэмжлэгч "Энэрэл Дент" шүдний эмнэлэг
Хариуцагч Ямдамдоржийн Отгонбаяр
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Гэм хор учруулснаас гаргуулсан эд хөрөнгийн хохирол
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хэвээр
Шийдвэрийн товч

1.    Íýõýìæëýã÷èéí èòãýìæëýãäñýí òºëººëºã÷ Í.Á¿ðýí÷èìýã,  ºì㺺ëºã÷ Á.Áàòäîðæ íàðûí äàâæ çààëäàõ ãîìäëûã õàíãàõã¿é îðõèæ,  Ñóì äóíäûí ø¿¿õèéí 2011 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 24-íèé ºäðèéí 870À äóãààð øèéäâýðèéã õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

2.    Íýõýìæëýã÷ Á.Ýíõñàéõàíû äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõäàà óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òóøààñàí 70950 òºãðºãèéã óëñûí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

3.    Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 167 äóãààð ç¿éëèéí 167.5-ä çààñíààð äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õèéí ìàãàäëàëä Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 172 äóãààð ç¿éëèéí 172.2-ò çààñàí ¿íäýñëýëýýð çîõèã÷, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷  ìàãàäëàëûã ãàðäàí àâñàí  ýñõ¿ë õ¿ðã¿¿ëñíýýñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.


ÄÀÐÃÀËÀÃ×                                          Ç.ÕÎÑÁÀßÐ
                                     د¯Ã×ÈÄ                                          Á.ÑÎÑÎÐÁÀÐÀÌ
                                                                   Á.ÎÞÓÍÖÝÖÝÃ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.