Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Магадлал
Огноо 2012-01-18
Дугаар 0006
Хэргийн индекс 301/2011/1393/и/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн шүүх
Шүүгч Банзрагч Оюунцэцэг
Нэхэмжлэгч Н.Даваацэрэн
Хариуцагч Яйшаахүүгийн Дэлгэрдалай
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Газрын тухай хуулиар
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Өөрчлөлт оруулсан
Шийдвэрийн товч

1. Ñóì äóíäûí ø¿¿õèéí 2011 îíû 12 äóãààð ñàðûí 15-íû ºäðèéí 1393 äóãààð øèéäâýðèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîæ, Í.Äàâààöýðýíãèéí àëáàäàí í¿¿ëãýõ, ýçýìøëèéí ãàçðàà  ÷ºëººë¿¿ëýõèéã õ¿ññýí íýõýìæëýëòýé õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

2. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.3-ò çààñíààð íýõýìæëýã÷ Í.Äàâààöýðýíãèéí äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõäàà óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òºëñºí 70200 òºãðºãèéã ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæààð áóöààí îëãîõûã äóðüäñóãàé.

3. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 167 äóãààð ç¿éëèéí 167.5-ä çààñíààð äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õèéí ìàãàäëàëä Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 172 äóãààð ç¿éëèéí 172.2-ò çààñàí ¿íäýñëýëýýð çîõèã÷, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷ ìàãàäëàëûã ãàðäàí àâñàí  ýñõ¿ë õ¿ðã¿¿ëñíýýñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.
                           ÄÀÐÃÀËÀÃ×                                          Ç.ÕÎÑÁÀßÐ
                                  د¯Ã×ÈÄ                                          Á.ÎÞÓÍÖÝÖÝÃ
                                                                Á.ÑÎÑÎÐÁÀÐÀÌ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2011.12.15 1393 Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх Намдагийн Нямсүрэн Н.Даваацэрэн Яйшаахүүгийн Дэлгэрдалай
Хяналтын шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2012.03.15 200 Улсын дээд шүүх Дагвадоржийн Тунгалаг Н.Даваацэрэн Яйшаахүүгийн Дэлгэрдалай