Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Магадлал
Огноо 2012-01-18
Дугаар 0005
Хэргийн индекс 301/2011/1342/и/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн шүүх
Шүүгч Банзрагч Оюунцэцэг
Нэхэмжлэгч Т.Энхтуяа
Хариуцагч С, Жаргалсайхан
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Бусад зээл
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Өөрчлөлт оруулсан
Шийдвэрийн товч

Ñóì äóíäûí ø¿¿õèéí 2011 îíû 12 äóãààð ñàðûí 05-íû ºäðèéí 1342 äóãààð øèéäâýðò äàðààõü ººð÷ëºëò îðóóëñóãàé. ¯¿íä:
 1.  Øèéäâýðèéí 1 äýõü çààëòûã  à/.Èðãýíèé õóóëèéí 281 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 281.1, 222 äóãààð ç¿éëèéí 222.5-ä çààñíààð Ñ.Æàðãàëñàéõàíààñ ¿íäñýí çýýë 700000 òºãðºã, çýýëèéí õ¿¿ 2312.667 òºãðºã á¿ãä 3012667 òºãðºãèéã ãàðãóóëæ Ò.Ýíõòóÿàä îëãîæ, íýõýìæëýëèéí øààðäëàãààñ 1755133   òºãðºãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé ãýæ,
á/. Øèéäâýðèéí 2 äàõü çààëòàíä …õàðèóöàã÷ Ñ.Æàðãàëñàéõàí, Ï.Äýëãýðìàà íàðààñ 67750 /æàðàí äîëîîí ìÿíãà äîëîîí çóóí òàâü/ òºãðºã ãýñíèéã 62613 òºãðºã ãàðãóóëæ íýõýìæëýã÷ Ò.Ýíõòóÿàä îëãîñóãàé ãýæ òóñ òóñ ººð÷èëñ¿ãýé.

2. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.3-ò çààñíààð õàðèóöàã÷ Ñ.Æàðãàëñàéõàíû äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõäàà óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òºëñºí òºãðºãèéã ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæààð áóöààí îëãîõûã äóðüäñóãàé.

3. Ø¿¿õèéí øèéäâýðèéí áóñàä çààëòûã õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

4.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 167 äóãààð ç¿éëèéí 167.5-ä çààñíààð äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õèéí ìàãàäëàëä Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 172 äóãààð ç¿éëèéí 172.2-ò çààñàí ¿íäýñëýëýýð çîõèã÷, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷ ìàãàäëàëûã ãàðäàí àâñàí  ýñõ¿ë õ¿ðã¿¿ëñíýýñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.
                           


      ÄÀÐÃÀËÀÃ×                                          Ç.ÕÎÑÁÀßÐ
                                      د¯Ã×ÈÄ                                         Á.ÎÞÓÍÖÝÖÝÃ
                                                                   Á.ÑÎÑÎÐÁÀÐÀÌ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2011.12.05 1342 Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх Намдагийн Нямсүрэн Т.Энхтуяа С, Жаргалсайхан