Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Магадлал
Огноо 2012-01-11
Дугаар 0003
Хэргийн индекс 301/2011/1283/и/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн шүүх
Шүүгч Батчулууны Сосорбарам
Нэхэмжлэгч М, Цогбадрахын
Хариуцагч "Жим ганц нуур"-ХХК-ийн эзэн Дэлгэрийн Өлзийхутагт
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Газрын тухай хуулиар
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал
Шийдвэрийн товч

ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

1. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 117 äóãààð ç¿éëèéí 117.1-ä çààñíûã áàðèìòëàí Ñóì äóíäûí ø¿¿õèéí 2011 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 10-íû ºäðèéí 1283  äóãààð øèéäâýðèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîæ,  õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

2. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1, 59-ð ç¿éëèéí 59.1, 59.3-ò çààñíààð Ì.Öîãáàäðàõûí óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òóøààñàí 70200 òºãðºã, Ä.ªëçèéõóòàãèéí äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõäàà óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òóøààñàí 70200 òºãðºãèéã ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæààð òóñ òóñ áóöààí îëãîõûã äóðüäñóãàé.

3. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 167 äóãààð ç¿éëèéí 167.5-ä çààñíààð äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õèéí ìàãàäëàëä Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 172 äóãààð ç¿éëèéí 172.2-ò çààñàí ¿íäýñëýëýýð çîõèã÷, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷ ìàãàäëàëûã ãàðäàí àâñàí ýñõ¿ë õ¿ðã¿¿ëñíýýñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.
                                   ÄÀÐÃÀËÀÃ×                                Ç.ÕÎÑÁÀßÐ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2011.11.10 1283 Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх Намдагийн Нямсүрэн М, Цогбадрахын "Жим ганц нуур"-ХХК-ийн эзэн Дэлгэрийн Өлзийхутагт