Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Магадлал
Огноо 2012-01-11
Дугаар 0002
Хэргийн индекс 301/2011/1275/и/
Шүүх Хөвсгөл аймгийн шүүх
Шүүгч Зундуйн Хосбаяр
Нэхэмжлэгч Д.Бархас-Оргодол
Хариуцагч Баатарын Мөнхцэцэг
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Гэрлэлт цуцалсан, Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал
Шийдвэрийн товч

1. Õàðèóöàã÷ Á.̺íõöýöýãèéí äàâæ çààëäàõ ãîìäëûã õàíãàõã¿é îðõèæ,  Ñóì äóíäûí ø¿¿õèéí   2011 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 08-íû ºäðèéí 1275 äóãààð øèéäâýðèéã õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

2. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.3-ò çààñíààð õàðèóöàã÷èéí äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõäàà óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òºëñºí 70200 /äàëàí ìÿíãà õî¸ð çóóí/ òºãðºãèéã óëñûí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

3. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 167 äóãààð ç¿éëèéí 167.5-ä çààñíààð äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õèéí ìàãàäëàëä Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 172 äóãààð ç¿éëèéí 172.2-ò çààñàí ¿íäýñëýëýýð çîõèã÷, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷ ìàãàäëàëûã ãàðäàí àâñàí  ýñõ¿ë õ¿ðã¿¿ëñíýýñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.
       ÄÀÐÃÀËÀÃ×                                        Ç.ÕÎÑÁÀßÐ
                                      د¯Ã×ÈÄ                                         Á.ÑÎÑÎÐÁÀÐÀÌ
                                                                   Á.ÎÞÓÍÖÝÖÝÃ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2011.11.08 1275 Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх Намдагийн Нямсүрэн Д.Бархас-Оргодол Баатарын Мөнхцэцэг