Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Магадлал
Огноо 2012-01-11
Дугаар 0001
Хэргийн индекс 301/2011/1052/И
Шүүх Хөвсгөл аймгийн шүүх
Шүүгч Батчулууны Сосорбарам
Нэхэмжлэгч Бямбажавын Гэрэлчимэг
Хариуцагч Банзрагчийн Төрбат
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Гэрлэлт цуцалсан
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хэвээр
Шийдвэрийн товч

1. Õàðèóöàã÷ Á.Òºðáàòûí ãîìäëûã õàíãàõã¿é îðõèæ, Ñóì äóíäûí ø¿¿õèéí   2011 îíû 08 äóãààð ñàðûí 16-íû ºäðèéí 1052 äóãààð øèéäâýðèéã õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

2. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí  57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1, Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.2- ò çààñíààð õàðèóöàã÷èéí äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõäàà óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä òóøààñàí 70200 òºãðºãèéã óëñûí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

3.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 167 äóãààð ç¿éëèéí 167.5-ä çààñíààð äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õèéí ìàãàäëàëä Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 172 äóãààð ç¿éëèéí 172.2-ò çààñàí ¿íäýñëýëýýð çîõèã÷, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷  ìàãàäëàëûã ãàðäàí àâñàí  ýñõ¿ë õ¿ðã¿¿ëñíýýñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Энэ шийдвэрийг татаж авах боломжгүй !!!

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2011.08.15 1052 Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх Түмэндэмбэрэлийн Хүрэлбаатар Бямбажавын Гэрэлчимэг Банзрагчийн Төрбат
Хяналтын шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2012.03.01 149 Улсын дээд шүүх Алтангэрэлийн Доржготов Бямбажавын Гэрэлчимэг Банзрагчийн Төрбат