Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл

Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч asc Хариуцагч
72587 шийдвэр. (хуудас 1/1452)
2012.05.11 905 Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх Занын Доржнамжин Çîõèã÷ òàëóóäûí ýâëýðëèéã áàòàëæ, õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîõ òóõàé Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí ø¿¿ã÷ Ç.Äîðæíàìæèí áè Íýõýìæëýã÷ Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí 3 äóãààð õîðîî Ïàññàæ õóäàëäààíû òºâä áàéðëàõ Æàâõëàíò-Àëäàð Õààí Áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí íýõýìæëýëòýé Õàðèóöàã÷ Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí 25 äóãààð õîðîî Îäîíòûí 9 ä¿ãýýð ãóäàìæíû 11 òîîòîä îðøèí ñóóõ, ðåãèñòðèéí äóãààð Æß 41020208, Æàìüÿíãèéí Àäüøààä õîëáîãäîõ Çýýëèéí ãýðýýíèé ¿¿ðãèéí 4 624 936 òºãðºã ãàðãóóëàõ òóõàé íýõýìæëýëèéã 2012 îíû 3 äóãààð ñàðûí 23-íû ºäºð õ¿ëýýí àâ÷ õÿíààä ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎÕ íü: Íýõýìæëýã÷ Æàâõëàíò-Àëäàð Õààí Áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà ø¿¿õýä ãàðãàñàí íýõýìæëýëäýý:Æ.Àäüøààãèéí èòãýìæëýëèéí äàãóó ×.Àðèóíãýðýë íü 3 000 000 òºãðºãèéã, 12 ñàðûí õóãàöààòàé, ñàðûí 3,98 õóâèéí õ¿¿òýé çýýëæ, çýýëèéí áàðüöààíä Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí 25 äóãààð õîðîî Îäîíòûí 9 ä¿ãýýð ãóäàìæíû 11 òîîòîä áàéðëàõ õàøàà áàéøèíã òàâüñàí áºãººä 2008 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðûí 18-íû ºäºð çýýëèéí ãýðýýã 3 ñàðààð ñóíãàñàí áàéãàà. Õàðèóöàã÷ íü çýýëèéí ãýðýýíä çààñàí ¿¿ðãýý õóãàöààíä íü áèåë¿¿ëýõã¿é áàéãàà òóë ¿íäñýí çýýëèéí 3 000 000 òºãðºã, çýýëèéí 1 624 936 òºãðºã íèéò 4 624 936 òºãðºãèéã ãàðãóóëæ ºãíº ¿¿ ãýæýý. Íýõýìæëýã÷ áàéãóóëëàãûí òºëººëºã÷ À.Îþóíöýöýã ø¿¿õýä ãàðãàñàí õ¿ñýëòäýý: Õàí-ªíäºð Õàéðõàí ÕÕÊîìïàíè íü 28 716 000 òºãðºãèéã 2012 îíû 5 äóãààð ñàðûí 1-íèé ºäðèéí äîòîð òºëºõººð òîõèð÷ ýâëýðëèéí ãýðýý áàéãóóëñàí òóë õýðãèéã õÿëáàðøóóëñàí æóðìààð øèéäâýðëýæ ºãíº ¿¿ ãýæýý. Õàðèóöàã÷ Æ.Àäüøààãèéí òºëººëºã÷ ×.Àðèóíàà ãàðãàñàí õ¿ñýëòäýý: Æàâõëàíò-Àëäàð Õààí Áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãààñ 2007 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðûí 23-íä 3 000 000 òºãðºãèéã, 15 ñàðûí õóãàöààòàé àâñàí áîëîâ÷ àð ãýðèéí áàéäëààñ øàëòãààëæ òºëæ àìæààã¿é áîëíî. Òóñ áàéãóóëëàãûí íýõýìæëýëèéí äàãóó 4 624 936 òºãðºã áîëîí òýìäýãòèéí õóðààìæûí 88 950 òºãðºãèéí 50 õóâèéã 2 ñàðûí õóãàöààíä òºëºõ òóë õýðãèéã õÿëáàðøóóëñàí æóðìààð øèéäýæ ºãíº ¿¿ ãýæýý. ¯ÍÄÝÑËÝÕ íü: Íýõýìæëýã÷ Æàâõëàíò-Àëäàð Õààí Áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà íü Æ.Àäüøààãààñ çýýëèéí ãýðýýíèé ¿¿ðãèéí 4 624 936 òºãðºã ãàðãóóëàõ òóõàé øààðäëàãûã ãàðãàæýý. Õàðèóöàã÷ Æ.Àäüøàà íü 4 624 936 òºãðºãèéã íýõýìæëýã÷ áàéãóóëëàãàä 2 ñàðûí äîòîð òºëæ äóóñãàõààð òàëóóä õàðèëöàí òîõèðîëöîæ ýâëýðëèéí ãýðýý áàéãóóëæýý. Äýýðõ çîõèã÷äûí õîîðîíä áàéãóóëñàí ýâëýðëèéí ãýðýý íü áóñäûí õóóëèàð õàìãààëàãäñàí àøèã ñîíèðõëûã õºí人ã¿é, õóóëüä íèéöñýí áàéõ òóë òýäãýýðèéí ýâëýðëèéã áàòàëæ, õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîæ øèéäâýðëýõ ¿íäýñòýé áàéíà. Íýõýìæëýã÷ áàéãóóëëàãûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä òºëñºí 88 950 òºãðºãººñ 44 475 òºãðºãèéã ä¿¿ðãèéí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýæ, ¿ëäýõ 44 475 òºãðºãèéã Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí òºñâèéí îðëîãîîñ, ìºí 44 475 òºãðºãèéã õàðèóöàã÷ Æ.Àäüøààãààñ òóñ òóñ ãàðãóóëàí íýõýìæëýã÷ áàéãóóëëàãàä îëãîæ øèéäâýðëýõ íü ç¿éòýé áàéíà. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 74 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 74.1, 74.2, 74.6, 75 äóãààð ç¿éë¿¿äèéã óäèðäëàãà áîëãîí ÇÀÕÈÐÀÌÆËÀÕ íü: 1.Íýõýìæëýã÷ Æàâõëàíò-Àëäàð Õààí Áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí õàðèóöàã÷ Æàìúÿíãèéí Àäüøààãààñ 4 624 936 /äºðâºí ñàÿ çóðãààí çóóí õîðèí äºðâºí ìÿíãà åñºí çóóí ãó÷èí çóðãààí/ òºãðºã ãàðãóóëàõ òóõàé íýõýìæëýëòýé õýðãèéí õàðèóöàã÷ Æ.Àäüøàà íü 4 624 936 òºãðºãèéã íýõýìæëýã÷ áàéãóóëëàãàä 2 ñàðûí äîòîð òºëæ äóóñãàõààð çîõèã÷èä ýâëýðñýí áîëîõûã áàòàëæ, õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé. 2.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 74 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 74.5-ä çààñíààð íýõýìæëýã÷ áàéãóóëëàãûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä òºëñºí 88 950 õóâü áîëîõ 44 475 òºãðºãèéã óëñûí òºñâèéí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýæ, ¿ëäýõ 44 475 òºãðºãèéã Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí òºñâèéí îðëîãîîñ, ìºí 44 475 òºãðºãèéã õàðèóöàã÷ Æ.Àäüøààãààñ òóñ òóñ ãàðãóóëàí íýõýìæëýã÷ áàéãóóëëàãàä îëãîñóãàé. 3.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 74 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 74.4-ä çààñíààð çîõèã÷èä äàâæ çààëäàõ áîëîí õÿíàëòûí æóðìààð õÿíàí øèéäâýðë¿¿ëýõýýð ãîìäîë ãàðãàõ, òóõàéí àñóóäëààð àíõàí øàòíû ø¿¿õýä äàõèí íýõýìæëýë ãàðãàõ ýðõã¿é áîëîõûã äóðüäñóãàé. Сар шинэ интернэшнл ББСБ Ч.Дампилноров
2012.05.11 905 Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх Занын Доржнамжин Çîõèã÷ òàëóóäûí ýâëýðëèéã áàòàëæ, õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîõ òóõàé Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí ø¿¿ã÷ Ç.Äîðæíàìæèí áè Íýõýìæëýã÷ Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí 3 äóãààð õîðîî Ïàññàæ õóäàëäààíû òºâä áàéðëàõ Æàâõëàíò-Àëäàð Õààí Áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí íýõýìæëýëòýé Õàðèóöàã÷ Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí 25 äóãààð õîðîî Îäîíòûí 9 ä¿ãýýð ãóäàìæíû 11 òîîòîä îðøèí ñóóõ, ðåãèñòðèéí äóãààð Æß 41020208, Æàìüÿíãèéí Àäüøààä õîëáîãäîõ Çýýëèéí ãýðýýíèé ¿¿ðãèéí 4 624 936 òºãðºã ãàðãóóëàõ òóõàé íýõýìæëýëèéã 2012 îíû 3 äóãààð ñàðûí 23-íû ºäºð õ¿ëýýí àâ÷ õÿíààä ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎÕ íü: Íýõýìæëýã÷ Æàâõëàíò-Àëäàð Õààí Áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà ø¿¿õýä ãàðãàñàí íýõýìæëýëäýý:Æ.Àäüøààãèéí èòãýìæëýëèéí äàãóó ×.Àðèóíãýðýë íü 3 000 000 òºãðºãèéã, 12 ñàðûí õóãàöààòàé, ñàðûí 3,98 õóâèéí õ¿¿òýé çýýëæ, çýýëèéí áàðüöààíä Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí 25 äóãààð õîðîî Îäîíòûí 9 ä¿ãýýð ãóäàìæíû 11 òîîòîä áàéðëàõ õàøàà áàéøèíã òàâüñàí áºãººä 2008 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðûí 18-íû ºäºð çýýëèéí ãýðýýã 3 ñàðààð ñóíãàñàí áàéãàà. Õàðèóöàã÷ íü çýýëèéí ãýðýýíä çààñàí ¿¿ðãýý õóãàöààíä íü áèåë¿¿ëýõã¿é áàéãàà òóë ¿íäñýí çýýëèéí 3 000 000 òºãðºã, çýýëèéí 1 624 936 òºãðºã íèéò 4 624 936 òºãðºãèéã ãàðãóóëæ ºãíº ¿¿ ãýæýý. Íýõýìæëýã÷ áàéãóóëëàãûí òºëººëºã÷ À.Îþóíöýöýã ø¿¿õýä ãàðãàñàí õ¿ñýëòäýý: Õàí-ªíäºð Õàéðõàí ÕÕÊîìïàíè íü 28 716 000 òºãðºãèéã 2012 îíû 5 äóãààð ñàðûí 1-íèé ºäðèéí äîòîð òºëºõººð òîõèð÷ ýâëýðëèéí ãýðýý áàéãóóëñàí òóë õýðãèéã õÿëáàðøóóëñàí æóðìààð øèéäâýðëýæ ºãíº ¿¿ ãýæýý. Õàðèóöàã÷ Æ.Àäüøààãèéí òºëººëºã÷ ×.Àðèóíàà ãàðãàñàí õ¿ñýëòäýý: Æàâõëàíò-Àëäàð Õààí Áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãààñ 2007 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðûí 23-íä 3 000 000 òºãðºãèéã, 15 ñàðûí õóãàöààòàé àâñàí áîëîâ÷ àð ãýðèéí áàéäëààñ øàëòãààëæ òºëæ àìæààã¿é áîëíî. Òóñ áàéãóóëëàãûí íýõýìæëýëèéí äàãóó 4 624 936 òºãðºã áîëîí òýìäýãòèéí õóðààìæûí 88 950 òºãðºãèéí 50 õóâèéã 2 ñàðûí õóãàöààíä òºëºõ òóë õýðãèéã õÿëáàðøóóëñàí æóðìààð øèéäýæ ºãíº ¿¿ ãýæýý. ¯ÍÄÝÑËÝÕ íü: Íýõýìæëýã÷ Æàâõëàíò-Àëäàð Õààí Áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà íü Æ.Àäüøààãààñ çýýëèéí ãýðýýíèé ¿¿ðãèéí 4 624 936 òºãðºã ãàðãóóëàõ òóõàé øààðäëàãûã ãàðãàæýý. Õàðèóöàã÷ Æ.Àäüøàà íü 4 624 936 òºãðºãèéã íýõýìæëýã÷ áàéãóóëëàãàä 2 ñàðûí äîòîð òºëæ äóóñãàõààð òàëóóä õàðèëöàí òîõèðîëöîæ ýâëýðëèéí ãýðýý áàéãóóëæýý. Äýýðõ çîõèã÷äûí õîîðîíä áàéãóóëñàí ýâëýðëèéí ãýðýý íü áóñäûí õóóëèàð õàìãààëàãäñàí àøèã ñîíèðõëûã õºí人ã¿é, õóóëüä íèéöñýí áàéõ òóë òýäãýýðèéí ýâëýðëèéã áàòàëæ, õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîæ øèéäâýðëýõ ¿íäýñòýé áàéíà. Íýõýìæëýã÷ áàéãóóëëàãûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä òºëñºí 88 950 òºãðºãººñ 44 475 òºãðºãèéã ä¿¿ðãèéí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýæ, ¿ëäýõ 44 475 òºãðºãèéã Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí òºñâèéí îðëîãîîñ, ìºí 44 475 òºãðºãèéã õàðèóöàã÷ Æ.Àäüøààãààñ òóñ òóñ ãàðãóóëàí íýõýìæëýã÷ áàéãóóëëàãàä îëãîæ øèéäâýðëýõ íü ç¿éòýé áàéíà. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 74 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 74.1, 74.2, 74.6, 75 äóãààð ç¿éë¿¿äèéã óäèðäëàãà áîëãîí ÇÀÕÈÐÀÌÆËÀÕ íü: 1.Íýõýìæëýã÷ Æàâõëàíò-Àëäàð Õààí Áàíê áóñ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí õàðèóöàã÷ Æàìúÿíãèéí Àäüøààãààñ 4 624 936 /äºðâºí ñàÿ çóðãààí çóóí õîðèí äºðâºí ìÿíãà åñºí çóóí ãó÷èí çóðãààí/ òºãðºã ãàðãóóëàõ òóõàé íýõýìæëýëòýé õýðãèéí õàðèóöàã÷ Æ.Àäüøàà íü 4 624 936 òºãðºãèéã íýõýìæëýã÷ áàéãóóëëàãàä 2 ñàðûí äîòîð òºëæ äóóñãàõààð çîõèã÷èä ýâëýðñýí áîëîõûã áàòàëæ, õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé. 2.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 74 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 74.5-ä çààñíààð íýõýìæëýã÷ áàéãóóëëàãûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä òºëñºí 88 950 õóâü áîëîõ 44 475 òºãðºãèéã óëñûí òºñâèéí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýæ, ¿ëäýõ 44 475 òºãðºãèéã Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí òºñâèéí îðëîãîîñ, ìºí 44 475 òºãðºãèéã õàðèóöàã÷ Æ.Àäüøààãààñ òóñ òóñ ãàðãóóëàí íýõýìæëýã÷ áàéãóóëëàãàä îëãîñóãàé. 3.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 74 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 74.4-ä çààñíààð çîõèã÷èä äàâæ çààëäàõ áîëîí õÿíàëòûí æóðìààð õÿíàí øèéäâýðë¿¿ëýõýýð ãîìäîë ãàðãàõ, òóõàéí àñóóäëààð àíõàí øàòíû ø¿¿õýä äàõèí íýõýìæëýë ãàðãàõ ýðõã¿é áîëîõûã äóðüäñóãàé. Сар шинэ интернэшнл ББСБ Ч.Дампилноров
2011.04.04 588 Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх Жанчивсүрэнгийн Эрдэнэчимэг Д.Энхжаргал Д.Батхүү
2012.02.29 28 Хэнтий аймаг дахь Сум дундын 2 дугаар шүүх Нямдоржийн Адьяа Н.Дайриймаа Р.Амарбаясгалан
2011.12.18 168 Хэнтий аймаг дахь Сум дундын 2 дугаар шүүх Гэндэндоржийн Болормаа Х.Чүнсриймятав
2013.06.21 568 Орхон аймаг дахь Сум дундын шүүх Бат-Очирын Бямбасүрэн
2011.02.09 331 Баянзүрх дүүргийн шүүх Цэнд-Аюушийн Батхүү “Завхан Баялаг” ХК “Дэлхийн Зө" Олон улсын байгууллага
2013.01.23 262 Баянзүрх дүүргийн шүүх Намдагсүрэнгийн Батчимэг Ï.Á À
2012.06.11 1114 Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх Шаравын Оюунханд Ìîáèêîì êîðïîðàöè Áàòãýðýë
2010.12.27 0010 Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын шүүх Тогоочийн Дэлгэрмаа А.Энхбаяр
2012.01.02 0002 Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх Сүхээгийн Уранчимэг Б.Галбадрах Ч.Мөнхбаяр
2011.02.10 373 Баянзүрх дүүргийн шүүх Жалцангийн Цэнгэл Баянзүрх дүүгийн татварын хэлтэс
2011.02.10 374 Баянзүрх дүүргийн шүүх Жалцангийн Цэнгэл Баянзүрх дүүгийн татварын хэлтэс
2013.03.21 287 Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын шүүх Дулмаагийн Оюундарь Д.Сувд-Эрдэнэ
2013.07.10 519 Хэнтий аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүх Дашдэлэгийн Ганзориг Дунгарын Должмаа
2011.06.08 1056 Баянгол дүүргийн шүүх Равдандоржийн Алтантуяа Жандалын Нарантуяа
2013.10.22 1297 Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх Мөнхөөгийн Эрдэнэ-Очир Л.Даваа-Янжин Ж.Баасан-Эрдэнэ
2011.05.18 69 Хэнтий аймаг дахь Сум дундын 2 дугаар шүүх Төмөрбаатарын Болормаа М.Ганбаатар
2013.10.28 472 Багануур дүүргийн шүүх Пүрэвийн Туяа Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Радио Телевиз” 2. Нэхэмжлэгч нь Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.1.3 дахь хэсэгт зааснаар улсын тэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөгдсөнийг дурдсугай. 3. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 74 дүгээр зүйлийн 74.5 дахь хэсэгт зааснаар хариуцагч Д.Эрдэнэбаатараас улсын тэмдэгтийн хураамжид 2275 төгрөгийг гаргуулж, улсын орлогод оруулсугай. “Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Радио Телевиз” Дашдондогийн Эрдэнэбаатар
2012.09.25 1969 Баянзүрх дүүргийн шүүх Нямдоржийн Одонтуул О.Эрдэнэбаяр С.Болор
2011.06.10 971 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Сайнбаярын Базарханд Х.Лондив Ш.Батзоригт
2011.03.11 187 Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүх Нарангэрэлийн Энхмаа Ц,ШААЛАВ
2011.05.25 1252 Баянзүрх дүүргийн шүүх Нарантуяагийн Сарангүн Ц.Батсүх,Л.Наранжав нарын Б.Мягмар
2011.02.08 320 Баянзүрх дүүргийн шүүх Дамдинжавын Солонго Дэлгэрхангай овогт Балжиннямын Баярсайхан Ийгл Бродкастинг ХХК
2012.05.02 130 Налайх дүүргийн шүүх Лхагвадоржийн Энхбилэг С.Цолмон Д.Жамъянсан
2011.03.29 783 Баянзүрх дүүргийн шүүх Жалцангийн Цэнгэл Очирбатын Лхагвасүрэн Довчингийн Өнөрболд
2012.04.25 0394 Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх Төмөрхүүгийн Батжаргал Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газар Жаргалсайханы Мөнхцоож
2012.02.07 0288 Баянгол дүүргийн шүүх Равдандоржийн Алтантуяа Баянгол дүүргийн цагдаагийн хэлтэс
2012.02.07 0299 Баянгол дүүргийн шүүх Равдандоржийн Алтантуяа Баянгол дүүргийн цагдаагийн хэлтэс
2013.01.28 303 Баянзүрх дүүргийн шүүх Дамдинжавын Солонго Нэхэмжлэгч Х.Б, Хариуцагч Б.Н,
2012.02.16 329 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Содномтүнрэвийн Буд Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн
2011.11.17 1842 Сүхбаатар дүүргийн шүүх Содномтүнрэвийн Буд Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс
2011.06.23 0989 Чингэлтэй дүүргийн шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Ñ.Ýðäýíý Ñîíãóóëèéí Åðºíõèé õîðîî
2012.04.27 0830 Баянгол дүүргийн шүүх Равдандоржийн Алтантуяа Баянгол дүүргийн цагдаагийн хэлтэс
2013.06.06 1341 Баянзүрх дүүргийн шүүх Дамдинжавын Солонго О.О-н, Ì.Áр,
2013.09.18 510 Булган аймаг дахь Сум дундын шүүх Лхагвасүрэн Дарьсүрэн "Булган-Мээж" ХХК Н.Энхтуяа
2013.02.06 419 Баянгол дүүргийн шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Баянгол дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтсийн, Зулзагийн Энхжин
2013.05.17 57 Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын шүүх Одцэрэнгийн Однямаа Говьсүмбэр аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн хүсэлттэй Сампилын Баатар
2013.02.15 459 Баянгол дүүргийн шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Цагдаагийн Ерөнхий газрын харъяа Төмөр зам дахь цагдаагийн хэлтсийн, Батзоригийн Алтанцэцэг
2013.09.20 1148 Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын шүүх Батбаярын Цолмонбаатар “Дулаан шарын гол” ТӨХК Д.Уранцэцэг
2012.10.16 1784 Баянгол дүүргийн шүүх Равдандоржийн Алтантуяа Баянгол дүүргийн цагдаагийн хэлтэс
2011.09.12 2012 Баянзүрх дүүргийн шүүх Дамдинжавын Солонго Г.Гэрэлтуяа, М.Оюунбаатар Ч.Мөнхтуул В.Буянхишиг,
2013.10.17 132 Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын шүүх Бэгзийн Аминчимэг Говьсүмбэр аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн хүсэлттэй, Шаравдоржийн Суутбаатар
2013.05.09 1114 Баянзүрх дүүргийн шүүх Дамдинжавын Солонго Нэхэмжлэгч Б.Ух, Хариуцагч Ж.Хэн,
2013.02.06 408 Баянгол дүүргийн шүүх Чулуунбаатарын Цэнд Баянгол дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хэлтсийн, Рагчаагийн Гантулга
2013.02.05 398 Баянгол дүүргийн шүүх Очирбатын Номуулин Баянгол дүүргийн Цагдаагийн хэлтýс Д.Амаржаргал
2012.09.20 1609 Баянгол дүүргийн шүүх Равдандоржийн Алтантуяа Баянгол дүүргийн цагдаагийн хэлтэс
2012.11.28 2082 Баянгол дүүргийн шүүх Жуумаагийн Кульдана Д.Эрдэнэчимэг
2012.10.10 240 Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын 2 дугаар шүүх Буниагийн Оюунцэцэг Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэс
2013.06.27 1/659 Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүх Дагвадоржийн Мөнхтуяа Т.Тогоохүү