Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Oгноо 2011-10-19
Дугаар 1619
Хэргийн индекс 015/2011/1688/И
Шүүх Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх
Шүүгч Дадалын Завуд
Нэхэмжлэгч СХД-н Цагдаагийн хэлтэс
Хариуцагч
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Бусад хуулиар
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1. Ñîãòóóðàõ, ìàíñóóðàõ äîíòîé ºâ÷òýé ýòãýýäèéã çàõèðãààíû æóðìààð àëáàäàí ýì÷ëýõ, àëáàäàí õºäºëìºð õèéëãýõ òóõàé õóóëèéí 12 äóãààð ç¿éëèéí 12.2 äàõü õýñýãò çààñíààð Íàì÷èíãèéí Áàòæàðãàëä àðõèíû àëáàäàí ýì÷èëãýý õèéëãýñ¿ãýé.

              

2. Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí õóóëèéí 18 äóãààð ç¿éëèéí 18.1.3-ò çààñíààð íýõýìæëýã÷ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæààñ ÷ºëººëºãäñºí áîëîõûã äóðüäñóãàé.

 

3. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 120 äóãààð ç¿éëèéí 120.2 äàõü õýñýãò çààñíààð õ¿ñýëò ãàðãàã÷ áîëîí ýì÷èëãýýíä õàìðàãäàõ ýòãýýä ò¿¿íèé õóóëü ¸ñíû òºëººëºã÷ øèéäâýð ãàðñàí ºäðººñ õîéø 14 õîíîãò Íèéñëýëèéí ø¿¿õýä  äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýé.

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.