Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Oгноо 2013-10-31
Дугаар 231
Хэргийн индекс 312/2013/0221/И
Шүүх Хэнтий аймаг дахь Сум дундын 2 дугаар шүүх
Шүүгч Нямдоржийн Адьяа
Нэхэмжлэгч "¯ðèéí-Îä" ÕÕÊ
Хариуцагч Áàçàððàã÷ààãèéí Àìàðñàéõàí
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Бусад зээл
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

 

 Ò Î Ã Ò Î Î Õ íü:

 

1. Èðãýíèé õóóëèéí 281 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 281.1; 282 äóãààð ç¿éëèéí 282.4 äýõ õýñýãò çààñíààð Á.Àìàðñàéõàíààñ 1285000 òºãðºã ãàðãóóëæ "¯ðèéí-Îä" ÕÕÊ-ä  îëãîñóãàé.

2. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 56 äóãààð ç¿éëèéí 56.2; Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.1 äýõ õýñýãò çààñíààð íýõýìæëýã÷ "¯ðèéí-Îä" ÕÕÊ-ààñ Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä òºëñºí 67359 òºãðºãèéã òºðèéí ñàíä ¿ëäýýæ, õàðèóöàã÷ Á.Àìàðñàéõàíààñ 35390 òºãðºã ãàðãóóëæ "¯ðèéí-Îä" ÕÕÊ-ä îëãîñóãàé.

3.Íýõýìæëýëýýñ ¿ëäýõ 1372500 òºãðºãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

4.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 119 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 119.2 äàõü õýñýãò çààñíààð øèéäâýð íü òàíèëöóóëàí ñîíñãîìîãö õóóëèéí õ¿÷èíòýé áîëîõûã  äóðüäñóãàé.

5. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 120 äóãààð ç¿éëèéí 120.2 äàõü õýñýãò çààñíààð çîõèã÷, ãóðàâäàã÷ ýòãýýä òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷ ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã ãàðäàí àâñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Õýíòèé àéìãèéí ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ áîëîõûã äóðüäñóãàé.

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.