Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шүүгчийн захирамж
Oгноо 2013-12-06
Дугаар 267
Хэргийн индекс 312/2013/0254/И
Шүүх Хэнтий аймаг дахь Сум дундын 2 дугаар шүүх
Шүүгч Төмөрбаатарын Болормаа
Нэхэмжлэгч С.Мөнхцэцэг
Хариуцагч Б.Анхныбаяр
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Бусад зээл
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1. Íýõýìæëýã÷ Ñ.̺íõöýöýãèéí íýõýìæèëñýí 58000 òºãðºãèéã õàðèóöàã÷ Á.Àíõíûáàÿð íü òºëºõèéã õ¿ëýýí çºâøººðñíèéã áàòàëæ, õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé. 

2. Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí õóóëèéí 7-ð ç¿éëèéí 7.1.1-ä çààñíààð 58000 òºãðºãò íîîãäîõ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ 4550 òºãðºãíèé òàë õóâü áîëîõ 2275 òºãðºãèéã òºðèéí ñàíãèéí íýãäñýí äàíñíààñ, 2275 òºãðºãèéã õàðèóöàã÷ Á.Àíõíûáàÿðààñ òóñ òóñ ãàðãóóëæ íýõýìæëýã÷ Ñ.̺íõöýöýãò îëãîñóãàé.

3. Çàõèðàìæèéã õàðèóöàã÷ ñàéí äóðààð áèåë¿¿ëýýã¿é áîë ø¿¿õèéí øèéäâýðèéí íýãýí àäèë àëáàäàí ã¿éöýòãýõèéã äóðüäñóãàé.

4. Ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæèíä çîõèã÷ äàâæ çààëäàõ, õÿíàëòûí æóðìààð õÿíàí øèéäâýðë¿¿ëýõýýð ãîìäîë ãàðãàõ, òóõàéí àñóóäëààð àíõàí øàòíû ø¿¿õýä äàõèí íýõýìæëýë ãàðãàõ ýðõã¿é áîëîõûã äóðüäñóãàé.Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.