Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Oгноо 2013-12-16
Дугаар 286
Хэргийн индекс 312/2013/0278/И
Шүүх Хэнтий аймаг дахь Сум дундын 2 дугаар шүүх
Шүүгч Төмөрбаатарын Болормаа
Нэхэмжлэгч Б.Чимгээ
Хариуцагч
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Бусад хуулиар
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

 

1. Èðãýíèé Õýðýã Ø¿¿õýä Õÿíàí Øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 155-ð ç¿éëèéí 155.3-ä çààñíûã áàðèìòëàí Èðãýíèé ýðõ ç¿éí õàðèëöààíä õàðèóöàã÷ààð îðîëöâîë çîõèõ ýòãýýä ªëçèéò îâîãò Ñ¿ðýíæàâûí Àëòàí÷èìýãèéã ýðýí ñóðâàëæèëñóãàé.   

2. Èðãýíèé Õýðýã Ø¿¿õýä Õÿíàí Øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 155-ð ç¿éëèéí 155.4-ä çààñíûã áàðèìòëàí Ñ.Àëòàí÷èìýãèéã ýðýí ñóðâàëæèëæ, ò¿¿íèé îðøèí ñóóãàà ãàçðûã òîãòîîõ àæèëëàãààã Õýíòèé àéìãèéí öàãäààãèéí ãàçðûã ã¿éöýòãýõèéã ¿¿ðýã áîëãîñóãàé.

3. Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí õóóëèéí 7-ð ç¿éëèéí 7.1.2-ä çààñíààð  íýõýìæëýã÷ýýñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä òºëñºí 70200 /äàëàí ìÿíãà õî¸ð çóó/ òºãðºãèéã òºðèéí ñàíãèéí íýãäñýí äàíñàíä õýâýýð ¿ëäýýæ, óëñûí îðëîãî áîëãîñóãàé.

 

4. Èðãýíèé Õýðýã Ø¿¿õýä Õÿíàí Øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 119-ð ç¿éëèéí 119.2 äàõü õýñýãò çààñíààð øèéäâýð òàíèëöóóëàí ñîíñãîìîãö õ¿÷èíòýé áîëîõûã äóðüäñóãàé.

5. Èðãýíèé Õýðýã Ø¿¿õýä Õÿíàí Øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 120-ð ç¿éëèéí 120.2 äàõü õýñýãò çààñíààð çîõèã÷, ãóðàâäàã÷ ýòãýýä òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷ àíõàí øàòíû ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã ãàðäàí àâñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Õýíòèé àéìãèéí ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.