Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Oгноо 2013-12-17
Дугаар 287
Хэргийн индекс 312/2013/0279/И
Шүүх Хэнтий аймаг дахь Сум дундын 2 дугаар шүүх
Шүүгч Нямдоржийн Адьяа
Нэхэмжлэгч Г.Жанчив
Хариуцагч
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Бусад хуулиар
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

                             Ò Î Ã Ò Î Î Õ íü:

 

1.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 135-ð ç¿éëèéí 135.2.4-ä çààñíààð Õýíòèé àéìãèéí ìàë ýìíýëãèéí ãàçðààñ 1976 îíû 08 ñàðûí 11 ºäºð îëãîãäñîí õºäºëìºðèéí äýâòðèéí æèíõýíý ýçýìøèã÷ íü Çýýðä¿¿ä îâîãò Ãàëñàíçóíäóéí Æàí÷èâ ìºí áîëîõûã  òîãòîîñóãàé.

2.Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 7-ð ç¿éëèéí 7.1.2-ä çààñíààð õ¿ñýëò ãàðãàã÷ààñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä òºëñºí 70200 òºãðºãèéã òºðèéí ñàíãèéí äàíñàíä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

3.Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 44 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 44.1.1-ä çààñíààð òîãòîîñîí õýìæýýíýýñ èë¿¿ òºëñºí 7800 òºãðºãèéã òºðèéí ñàíãèéí äàíñíààñ áóöààí ãàðãóóëæ Ã.Æàí÷èâò îëãîñóãàé.

4.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 119 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 119.2 äàõü õýñýãò çààñíààð øèéäâýð íü òàíèëöóóëàí ñîíñãîìîãö  õ¿÷èíòýé áîëîõûã  äóðüäñóãàé.

5.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 120 äóãààð ç¿éëèéí 120.2 äàõü õýñýãò çààñíààð çîõèã÷, ãóðàâäàã÷ ýòãýýä òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ áóþó ºì㺺ëºã÷ ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã ãàðäàí àâñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð àéìãèéí ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàæ  áîëîõûã äóðüäñóãàé.Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.