Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шүүгчийн захирамж
Oгноо 2013-12-04
Дугаар 264
Хэргийн индекс 312/2013/0268/И
Шүүх Хэнтий аймаг дахь Сум дундын 2 дугаар шүүх
Шүүгч Төмөрбаатарын Болормаа
Нэхэмжлэгч Á.×èìãýý
Хариуцагч Î.ªëçèé
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Бусад зээл
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Ç À Õ È ÐÀ Ì Æ Ë À Õ íü:

 

1. Á.×èìãýýãèéí нэхэмжлэлтэй Î.ªëçèéä холбогдох иргэний хэрэгт хариуцагч Î.ªëçèé нь нэхэмжлэлийн шаардлага 123400 төгрөгийг төлж биелүүлснийг баталж,  õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé. 

            2. Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí õóóëèéí 7-ð ç¿éëèéí 7.1.1-ä çààñíààð 123400 төгрөгт ноогдох улсын тэмдэгтийн хураамж 4550 òºãðºãнèé тал хувь болох 2275 төгрөгийг òºðèéí ñàíãèéí íýãäñýí äàíñнаас, хариуцагч Î.ªëçèé㺺ñ 2275 төгрөгийг тус тус гаргуулж нэхэмжлэгч Á.×èìãýýä олгосугай.

3. Çàõèðàìæèéã õàðèóöàã÷ ñàéí äóðààð áèåë¿¿ëýýã¿é áîë ø¿¿õèéí øèéäâýðèéí íýãýí àäèë àëáàäàí ã¿éöýòãýхийг дурьдсугай.

4. Шүүгчийн зàõèðàìæèíä çîõèã÷ äàâæ çààëäàõ, õÿíàëòûí æóðìààð õÿíàí øèéäâýðë¿¿ëýõýýð ãîìäîë ãàðãàõ, òóõàéí àñóóäëààð àíõàí øàòíû ø¿¿õýä äàõèí íýõýìæëýë ãàðãàõ ýðõã¿é áîëîõûã äóðüäñóãàé.Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.