Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Oгноо 2013-06-06
Дугаар 1341
Хэргийн индекс 014/2013/1341/и
Шүүх Баянзүрх дүүргийн шүүх
Шүүгч Дамдинжавын Солонго
Нэхэмжлэгч О.О-н,
Хариуцагч Ì.Áр,
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Гэрлэлт цуцалсан
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

     Èðãýíèé  õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí  115 äóãààð ç¿éëèéí 115.1, 115.2.1, 116, 118 äóãààð ç¿éëèéã óäèðäëàãà áîëãîí

ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

1. Ãýð á¿ëèéí òóõàé õóóëèéí  14 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 14.1 äýõ õýñýãò çààñíààð  О. О-н,  М.Б íàðûí ãýðëýëòèéã öóöàëñóãàé.

 

2.Ãýð á¿ëèéí òóõàé õóóëèéí  14 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 14.5 äàõü õýñýãò çààñíаар  2003 îíû 10 äóãààð ñàðûí 24 ºäºð  òºðñºí охин Б.Халиуныг эх О.О-ны  àñðàìæèä ¿ëäýýñ¿ãýé.

 

          3. Ãýð á¿ëèéí òóõàé õóóëèéí 26 äóãààð ç¿éëèéí 26.4, 26.6 äýõ õýñýãò çààñíààð ãýðëýëòýý öóöëóóëñàí ÷ ýöãèéíõýý  ¿¿ðãýý çîõèõ ¸ñîîð áèåë¿¿ëýõèéã  Ì.Áÿð, ýíý ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýõýä íü ñààä ó÷ðóóëàõã¿é áàéõûã ýõ  Î.Îõàí íàðò òóñ òóñ äààëãàñóãàé.

 

 

            4. Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé  õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.2 äàõü õýñýã, Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1 äýõ õýñýãò  çààñíûã áàðèìòëàí  íýõýìæëýã÷èéí  óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä òºëñºí 70200 òºãðºãèéã óëñûí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýæ, õàðèóöàã÷ Ì.Áàòáàÿðààñ 70200 òºãðºãèéã ãàðãóóëæ, íýõýìæëýã÷  Î.Îõàíä îëãîñóãàé.

 

            5.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 120 äóãààð ç¿éëèéí   120.2 äàõü õýñýãò çààñíûã áàðèìòëàí çîõèã÷èä     øèéäâýðèéã ãàðäàí àâñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Íèéñëýëèéí ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýé áîëîõûã  äóðäñóãàé.

 

             ДАРГАЛАГЧ,ШҮҮГЧ                                     Д.СОЛОНГО

 Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Энэ шийдвэрийг татаж авах боломжгүй !!!

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.