Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шүүгчийн захирамж
Oгноо 2013-01-16
Дугаар 0010
Хэргийн индекс 301/2013/0010/и/
Шүүх Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх
Шүүгч Чойндонгийн Даваасүрэн
Нэхэмжлэгч Хөвсгөл аймгийн засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газар
Хариуцагч Ч.Цэрэнбат
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Бусад хуулиар
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

 

Ìîíãîë Óëñûí Çàõèðãààíû Õàðèóöëàãûí òóõàé õóóëèéí 18 äóãààð ç¿éëèéí 1, Àéìàã, ñóì, ä¿¿ðãèéí èðãýäèéí òºëººëºã÷äèéí õóðëûí ñîíãóóëèéí òóõàé õóóëèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.2-ò çààñíûã  óäèðäëàãà áîëãîí

ÇÀÕÈÐÀÌÆËÀÕ íü:

1. Çàõèðãààíû õàðèóöëàãûí òóõàé õóóëèéí 17 äóãààð ç¿éëèéí 17.3, Àéìàã, ñóì, ä¿¿ðãèéí èðãýäèéí òºëººëºã÷èéí õóðëûí ñîíãóóëèéí òóõàé õóóëèéí 34 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 34.14-ò çààñíààð  ̺ðºí ñóìûí Èðãýäèéí òºëººëºã÷äèéí  õóðàëä Ìîíãîë àðäûí íàìààñ íýð äýâøèã÷ ×.Öýðýíáàòàä çàõèðãààíû àðãà õýìæýý àâàõóóëàõ òóõàé àéìãèéí Öàãäààãèéí ãàçðûí õ¿ñýëòèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

 

2. Øèéòãýâðèéí õóâèéã ×.Öýðýíáàò, ãîìäîë ãàðãàã÷ Ã.Öýýïèë íàðò ãàðäóóëàõûã ø¿¿ã÷èéí òóñëàõ ×.Áàòñ¿õýä äààëãàñóãàé.

 

3. Øèéòãýâðèéã ýñ çºâøººðâºë àéìãèéí ø¿¿õýä 10 õîíîãò  äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðäñóãàé.

 

 

       

                      

 

 

 

 

 

 

         د¯Ã×                                           ×.ÄÀÂÀÀѯÐÝÍ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.