Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Oгноо 2013-03-14
Дугаар 0306
Хэргийн индекс 301/2013/0306/и/
Шүүх Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх
Шүүгч Чойндонгийн Даваасүрэн
Нэхэмжлэгч ×.Áýõáàò
Хариуцагч Ö.Áóÿíä¿¿ðýí
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Гэм хор учруулснаас гаргуулсан эрүүл мэндийн хохирол
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Ìîíãîë Óëñûí Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 115 äóãààð ç¿éëèéí 115.2.2, 116, 118 äóãààð ç¿éëèéí òóñ òóñ  óäèðäëàãà áîëãîí
ÒÎÃÒÎÎÕ íü:    
    1. Èðãýíèé õóóëèéí 497 äóãààð ç¿éëèéí 497.1, 505 äóãààð ç¿éëèéí 505.1-ä çààñíààð Öýðýíæàìöûí Áóÿíä¿¿ðýíãýýñ 3.228.400 /ãóðâàí ñàÿ õî¸ð çóóí õîðèí íàéìàí ìÿíãà äºðâºí çóó/ òºãðºãèéã ãàðãóóëæ íýõýìæëýã÷ ×èìýäáàçàðûí Áýõáàòàä îëãîæ, íýõýìæëýëèéí øààðäëàãààñ ¿ëäýõ 1.513.600 /íýã ñàÿ òàâàí çóóí àðâàí ãóðâàí ìÿíãà çóðãààí çóóí / òºãðºãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.
2. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1, Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.1-ä çààñíààð  õàðèóöàã÷ààñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä  66.604 /çóðãààí æàðàí çóðãààí ìÿíãà çóðãààí çóóí äºðâºí/  òºãðºãèéã ãàðãóóëæ óëñûí îðëîãîä  îðóóëñóãàé

3. Ìîíãîë Óëñûí Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 119 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 119.2, 120 äóãààð ç¿éëèéí 120.2-ä çààñíààð øèéäâýð òàíèëöóóëàí ñîíñãîìîãö õóóëèéí õ¿÷èíòýé áîëîõ áà çîõèã÷, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ íü øèéäâýðèéã ãàðäàí àâñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð àéìãèéí ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýé.
                          
                             ÄÀÐÃÀËÀÃ×                                          ×.ÄÀÂÀÀѯÐÝÍ

                          د¯Ã×ÈÄ                                           Í.ÁÀßÐÕ¯¯

                                                                                             Ñ.ÓÐÀÍ×ÈÌÝÃ

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Давж заалдах шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2013.04.10 0012 Хөвсгөл аймгийн шүүх Банзрагч Оюунцэцэг Ч.Бэхбат Ц.Буяндүүрэн
Хяналтын шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2013.06.11 314 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ч.Бэхбат Ц.Буяндүүрэн