Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Oгноо 2013-01-17
Дугаар 0111
Хэргийн индекс 301/2013/0111/и
Шүүх Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх
Шүүгч Чойндонгийн Даваасүрэн
Нэхэмжлэгч Б,Сүхбаатар
Хариуцагч А.Жүгдэрнамжил
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Худалдах-худалдан авах болон арилжааны гэрээ
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Ìîíãîë Óëñûí Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 115 äóãààð ç¿éëèéí 115.2.1, 116, 118 äóãààð ç¿éëèéí òóñ òóñ  óäèðäëàãà áîëãîí
ÒÎÃÒÎÎÕ íü:    
    1. Èðãýíèé õóóëèéí 243 äóãààð ç¿éëèéí 243.1-ò çààñíûã áàðèìòëàí Àþóøæàâûí Æ¿ãäýðíàìæèëààñ 250.000/õî¸ð çóóí òàâèí ìÿíãàí / òºãðºã ãàðãóóëæ Áààòàðûí Ñ¿õáààòàðò îëãîñóãàé.
    2.  Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1, Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.1-ä çààñíààð  íýõýìæëýã÷ýýñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä òºëñºí 8150 /íàéìàí ìÿíãà íýã çóóí òàâèí/  òºãðºãèéã óëñûí òºñâèéí äàíñàíä õýâýýð ¿ëäýýæ,  õàðèóöàã÷ À.Æ¿ãäýðíàìæèëààñ 8150 /íàéìàí ìÿíãà íýã çóóí òàâèí/ òºãðºãèéã ãàðãóóëæ  íýõýìæëýã÷ Á.Ñ¿õáààòàðò îëãîñóãàé.
3.  Ìîíãîë Óëñûí Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 119 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 119.2, 120 äóãààð ç¿éëèéí 120.2-ä çààñíààð øèéäâýð òàíèëöóóëàí ñîíñãîìîãö õóóëèéí õ¿÷èíòýé áîëîõ áà çîõèã÷, òýäãýýðèéí òºëººëºã÷ íü øèéäâýðèéã ãàðäàí àâñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð àéìãèéí ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýé.
                      
                          
ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                             ×.ÄÀÂÀÀѯÐÝÍ
                     

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Давж заалдах шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2013.02.27 0008 Хөвсгөл аймгийн шүүх Банзрагч Оюунцэцэг Б.Сүхбаатар А.Жүгдэрнамжил