Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Oгноо 2012-12-25
Дугаар 0010
Хэргийн индекс 301/2013/0010/и/
Шүүх Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх
Шүүгч Лувсангийн Эрдэнэбат
Нэхэмжлэгч ×óëóóæèé Íÿìæàâ
Хариуцагч
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Ажилласан жил тогтоолгох
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

 

 

 

Ìîíãîë óëñûí Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 115 äóãààð ç¿éëèéí 115.2.1, 116, 118 äóãààð ç¿éë¿¿äýä çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

1. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 135 äóãààð ç¿éëèéí 135.2.6-ò çààñíààð "Áîçîí" îâîãò ×óëóóíèé Íÿìæàâûã Õºâñãºë àéìãèéí Óëààí-Óóë ñóìûí "Æàðãàëàíò-Àìüäðàë" íýãäýëä 1976 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 01-íýýñ 1989 îíû 12 äóãààð ñàðûí 31-í õ¿ðòýë òðàêòîðûí æîëîî÷îîð àæèëëàæ áàéñàí áàéäëûã ñýðãýýí òîãòîîñóãàé.

2. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1, Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.2-ò çààñíààð íýõýìæëýã÷ ×.Íÿìæàâààñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä òºëñºí 70.200 /äàëàí ìÿíãà õî¸ð çóó/ òºãðºãèéã óëñûí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

3. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 119 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 119.2, 120 äóãààð ç¿éëèéí 120.2-ò çààñíààð øèéäâýð òàíèëöóóëàí ñîíñãîìîãö õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººä íýõýìæëýã÷ ýñ çºâøººðâºë øèéäâýðèéã ãàðäàí àâñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð àéìãèéí ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

 

 

 

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                         Ë.ÝÐÄÝÍÝÁÀÒ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.