Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Oгноо 2012-12-25
Дугаар 0013
Хэргийн индекс 301/2012/0013/и
Шүүх Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх
Шүүгч Чойндонгийн Даваасүрэн
Нэхэмжлэгч Онход овогт Янжмаагийн Заяабаяр
Хариуцагч Аадай Овогт Лхагвасүрэнгийн Отгонтөгс
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Эцэг тогтоосон, Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Ìîíãîë Óëñûí Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 115 äóãààð ç¿éëèéí 115.2.1, 116, 118äóãààð ç¿éë¿¿äýä çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí

ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

 

1.Ãýð á¿ëèéí òóõàé õóóëèéí 23 äóãààð ç¿éëèéí 23.1-ò çààñíûã áàðèìòëàí 2010 îíû 12 äóãààð ñàðûí 09-íä òºðñºí õ¿¿ Èäýðæàâõëàíãèéí ýöýã Ëõàãâàñ¿ðýíãèéí Îòãîíòºãñ ìºí áîëîõûã òîãòîîñóãàé.

2. ̺í õóóëèéí 40 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 40.1.1, 40.1.2-ò çààñíûã áàðèìòëàí 2010 îíû 12 äóãààð ñàðûí 09-íä òºðñºí, 02 íàñòàé, õ¿¿ Èäýðæàâõëàíã 11 íàñ õ¿ðòýë òóõàéí á¿ñ íóòàãò òîãòîîãäñîí àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèíãèéí 50 õóâèàð, 11-16 íàñ õ¿ðòýë / ñóðàëöàæ áàéãàà áîë 18 íàñ õ¿ðòýë /òóõàéí á¿ñ íóòàãò òîãòîîãäñîí àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèíãèéí õýìæýýãýýð ñàð á¿ð ýöýã Ë.Îòãîíòºãñººð òýòãýëýã ãàðãóóëæ, òýæýýí òýòã¿¿ëñ¿ãýé.

Ç. Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí òóõàé õóóëèéí 7-ð ç¿éëèéí 7.1.1 äýõ õýñýã, Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 56 äóãààð ç¿éëèéí 56.1 äýõ õýñýãò çààñíààð íýõýìæïýã÷èéí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä óðüä÷èëàí òºëñºí 70200 òºãðºãèéã  òºñâèéí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

 

 

4. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé  õóóëèéí 119 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 119.2, 120 äóãààð ç¿éëèéí 120.2 äàõü õýñýãò çààñíààð øèéäâýð íü òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õóóëèéí õ¿÷èíòýé áîëîõ áà çîõèã÷ ýñ çºâøººðâºë øèéäâýðèéí õóâèéã ãàðäàí àâñàí ºäðººñ õîéø  14 õîíîãèéí äîòîð àéìãèéí  ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýé.

 

 

 

 

 

 

      ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                      ×.ÄÀÂÀÀѯÐÝÍ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.