Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Oгноо 2012-06-21
Дугаар 0577
Хэргийн индекс 301/2012/0577/и/
Шүүх Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх
Шүүгч Сүхээгийн Уранчимэг
Нэхэмжлэгч Ä.ªëçèéõóòàã
Хариуцагч Õºâñãºë àéìàã äàõü Ø¿¿õèéí Øèéäâýð ÿéöýòãýõ àëáà
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Эд хөрөнгө хөлслөх
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

 

óëñûí îðëîãîîñ áóöààí ãàðãóóëæ íýõýìæëýã÷ Ä.ªëçèéõóòàãò îëãîæ øèéäâýðëýâ.

Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 115 äóãààð ç¿éëèéí 115.2.3, 116, 118 äóãààð ç¿éë¿¿äýä çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí

ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

1.Ø¿¿õèéí øèéäâýð ã¿éöýòãýõ òóõàé õóóëèéí 12 äóãààð ç¿éëèéí 12.4, 143 äóãààð ç¿éëèéí 143.3-ò çààñíààð õàðèóöàã÷ Õºâñãºë àéìàã äàõü Ø¿¿õèéí Øèéäâýð ÿéöýòãýõ àëáàíä õîëáîãäîõ òóñ ø¿¿õèéí 2009 îíû 03 äóãààð ñàðûí 17-íû ºäðèéí 310 äóãààðòàé øèéäâýðèéã ã¿éöýòãýõ àæèëëàãààã õ¿÷èíã¿é áîëãóóëàõ òóõàé íýõýìæëýã÷ Ä.ªëçèéõóòàãèéí íýõýìæëýëèéã á¿õýëä íü õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

2.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.3, Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí õóóëèéí 41 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 41.1.5-ò çààñíààð íýõýìæëýã÷ íü óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæààñ ÷ºëººëºãääºã áîëîõûã äóðüäàæ, Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.3, Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèéí õóóëèéí 44 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 44.1.2-ò çààñíààð íýõýìæëýã÷èéí óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä /Ãîëîìò áàíêíû 4901000149 òîîò äàíñàíä 2012 îíû 04 ä¿ãýýð ñàðûí 10-íû ºäºð /òºëñºí 70.200 òºãðºãèéã óëñûí îðëîãîîñ áóöààí ãàðãóóëæ íýõýìæëýã÷ Ä.ªëçèéõóòàãò îëãîñóãàé.

3. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 119 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 119.2, 120 äóãààð ç¿éëèéí 120.2-ò çààñíààð øèéäâýð òàíèëöóóëàí ñîíñãîìîãö õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººä íýõýìæëýã÷, õàðèóöàã÷, òýäãýýðèéí ºì㺺ëºã÷, ïðîêóðîð íàð ýñ çºâøººðâºë øèéäâýðèéã ãàðäàí àâñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð àéìãèéí ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

 

 

 

                         

 

 

 

     ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                        Ñ.ÓÐÀÍ×ÈÌÝÃ

 

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.