Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Oгноо 2010-12-27
Дугаар 0016
Хэргийн индекс 301/2010/0016/и/
Шүүх Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын шүүх
Шүүгч Нямаа Баярхүү
Нэхэмжлэгч À.Áàòñ¿ðýí
Хариуцагч
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Ажилласан жил тогтоолгох
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

1. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 135 äóãààð ç¿éëèéí 135.2.6-ä çààñíààð Áîðæèãîí îâîãò Àëòàíãýðýëèéí Áàòñ¿ðýíã Õºâñãºë àéìãèéí Àðáóëàã ñóìûí Ìàíäàë íýãäýëä 1974 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé ºäðººñ 1976 îíû 12 äóãààð ñàðûí 30-íû ºäðèéã õ¿ðòýëõ õóãàöààíä ìàë÷íààð, 1977 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé ºäðººñ 1979 îíû 5 äóãààð ñàðûí 30-íû ºäðèéã õ¿ðòýëõ õóãàöààíä òðàêòîðûí æîëîî÷îîð, 1983 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 1-íèé ºäðººñ 1992 îíû 12 äóãààð ñàðûí 30-íû ºäðèéã õ¿ðòýëõ õóãàöààíä òðàêòîðûí æîëîî÷îîð òóñ òóñ àæèëëàæ áàéñàí áàéäëûã ñýðãýýí òîãòîîñóãàé.

 

2. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1, Òýìäýãòèéí õóðààìæèéí õóóëèéí 6 äóãààð ç¿éëèéí 2-ä çààñíààð íýõýìæëýã÷ýýñ óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä òºëñºí 250 òºãðºãèéã óëñûí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

 

3. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé  õóóëèéí 119 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 119.2, 120 äóãààð ç¿éëèéí 120.2-ò çààñíààð øèéäâýð íü òàíèëöóóëàí ñîíñãîìîãö  õ¿÷èíòýé áîëîõ áà çîõèã÷ àíõàí øàòíû ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã ãàðäàí àâñàí ºäðººñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð àéìãèéí ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðüäñóãàé.

 

 

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.