Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2012-06-21
Магадлалын дугаар 500
Хэргийн индекс 012/2012/0023/Э/
Шүүх Нийслэлийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Гүррагчаагийн Алтанчимэг
Шүүгдэгч Д.Мэндбаяр, Ч.даваацэрэн, Г.Лхамсүрэн, Н.Хүрэлбаатар, О.Баярсайхан
Зүйл хэсэг 091.1. - Хүнийг санаатай алах
247.1. - Гэмт хэргийг нуун далдлах
254.1. - Худал мэдүүлэг өгөх
Улсын яллагч Г.Мижиддорж
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хүчингүй
Хүчингүй болсон шалтгаан Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтанд буцаах
Магадлалын товч

Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 315 äóãààð ç¿éëèéí 315.1.2-ò çààñíûã

óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

1.Áàãàõàíãàé, Íàëàéõ ä¿¿ðãèéí ø¿¿õèéí 2012 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðûí 19-íèé ºäðèéí 28 äóãààð øèéòãýõ òîãòîîëûã õ¿÷èíã¿é áîëãîæ, Ä.Ìýíäáàÿð, ×.Äàâààöýðýí, Ã.Ëõàìñ¿ðýí, Í.Õ¿ñýëáààòàð, Î.Áàÿðñàéõàí íàðò õîëáîãäîõ õýðýãò íýìýëò àæèëëàãàà õèéëã¿¿ëýõýýð Áàãàõàíãàé, Íàëàéõ ä¿¿ðãèéí ø¿¿õýýð äàìæóóëæ, Íèéñëýëèéí ïðîêóðîðûí ãàçàðò áóöààñóãàé.

          2.Õýðãèéã ïðîêóðîðò î÷òîë Ä.Ìýíäáàÿðò óðüä àâñàí öàãäàí õîðèõ, ×.Äàâààöýðýí, Ã.Ëõàìñ¿ðýí, Í.Õ¿ñýëáààòàð, Î.Áàÿðñàéõàí íàðò áóñäûí áàòëàí äààëòàä áàéëãàõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã õýâýýð ¿ëäýýñ¿ãýé.

3.Ýíý ìàãàäëàëä õÿíàëòûí æóðìààð ãîìäîë ãàðãàõ, ïðîêóðîð ýñýðã¿¿öýë áè÷èæ áîëîõã¿éã äóðüäñóãàé.Магадлал бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.