Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Магадлалын огноо 2014-01-27
Магадлалын дугаар 09
Хэргийн индекс 272/2013/0001/э
Шүүх Дархан-Уул аймгийн шүүх
Илтгэгч шүүгч Дагвадоржийн Буянжаргал
Шүүгдэгч Ц.Бямбасүрэн
Зүйл хэсэг 145.2. - Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах
Улсын яллагч Б.Эрхэмбаяр
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдсэн байдал Хэвээр
Магадлалын товч

 

1. Ñóì äóíäûí 22 äóãààð ø¿¿õèéí 2014 îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 09èé ºäðèéí 04 äóãààðòàé øèéòãýõ òîãòîîëûã õýâýýð ¿ëäýýæ, ÿëòàí Ö.Áÿìáàñ¿ðýíãèéí ºì㺺ëºã÷ ª.ªëçèéìààãèéí äàâæ çààëäàõ ãîìäëûã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

2. Äàâæ çààëäàõ øàòíû ø¿¿õ ÿë îíîãäóóëñàí, ýñõ¿ë öàãààòãàãäñàí ýòãýýäèéí ãýì áóðóóòàé ýñýõ àñóóäëûã øèéäâýðëýõäýý Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéã íîöòîé çºð÷ñºí, ýñõ¿ë Ýð¿¿ãèéí õóóëèéã áóðóó õýðýãëýñýí ãýæ ¿çâýë ýíý õóóëèéí 304 ä¿ãýýð ç¿éëä çààñàí æóðìûí äàãóó ø¿¿ãäýã÷, öàãààòãàãäñàí ýòãýýä, õîõèðîã÷èéí ºì㺺ëºã÷ ãîìäîë ãàðãàõ, óëñûí ÿëëàã÷, ýñõ¿ë äýýä øàòíû ïðîêóðîð ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýé.

Магадлал бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2013.12.25 6 Төв аймаг дахь Сум дундын 2 дугаар шүүх Цэдэв Отгонжаргал Б.Шинэбаяр 145.2.